Képzési terv az új  4 éves doktori képzéshez

TERVEZET   (a még megjelenő  végrehajtási rendelet függvényében változhat)

 

1. Előzmények és változások

Az új felsőoktatási törvény szerint (a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása a T/4767 törvényjavaslat alapján, a 2015. évi CXXXI. törvény) 2016. szeptember 1-től megváltozik a doktori képzés.

A változás főbb pontjai a következőek:

 • A doktori képzés 6 félévesről 8 félévessé válik.
 • Az abszolutóriumhoz megszerzendő kreditek száma 240krp-ra nő.
 • Kétlépcsős képzés: (i) az első, 4 féléven keresztül tartó „képzési és kutatási szakasz”, amely főleg kontaktórákon alapul; (ii) a második, szintén 4 féléves „kutatási és disszertációs szakasz”, amelynek végén már a doktori fokozat tényleges megszerzése áll (ezt az időszakot a hallgató a kutatási területében való elmélyedésre és a disszertációt megalapozó tudományos tevékenység folytatására tudja felhasználni).
 • A 4-ik félév végén egy komplex szűrővizsga (átvilágítás) kötelezővé tétele (ennek eredménye alapján az Állami Ösztöndíj megvonható, illetve a képzés megszakítható). Ez a komplex vizsga bizonyos értelemben helyettesíti a doktori szigorlatot, de új elemként hangsúlyosan szerepel benne a kutatási eredmények értékelése.
 • A 4-ik félév végén abszolválandó átvilágítás után, 3 éven belül be kell adni a kész disszertációt (ez a határidő méltányossági okok alapján plusz 1 évvel meghosszabbítható).
 • Hallgatói státuszban csak 8 féléven keresztül lehet a hallgató (2 passzív félév lehetséges).
 • A doktori képzésbe bekapcsolódhat az is, aki a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy teljesítette a felvétel és a doktori képzés követelményeit. A hallgatói jogviszony ebben az esetben a komplex vizsgára történő̋ jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.
 • Az Állami Ösztöndíj összege emelkedik. Jelenleg a doktori képzésben állami ösztöndíjjal támogatott havi ösztöndíja képzési idejük alatt 100.000 forint. Ez a támogatás az első, képzési és kutatási szakaszban havonta 140.000 forintra, míg a második, kutatási és disszertációs szakaszban havonta 180.000 forintra emelkedik. Míg a doktorjelölt a fokozatszerzéskor egyszeri, 400.000 forintos támogatásban részesül.

 

2. A mintatanterv

 

Tantárgy Össz. tanóra/krp 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév 7. félév 8. félév
Vál. tárgy 1. 4/5 4/5
Vál. tárgy 2. 4/5 4/5
Vál. tárgy 3. 4/5 4/5
Vál. tárgy 4. 4/5 4/5
Vál. tárgy 5. 4/5 4/5
Vál. tárgy 6. 4/5 4/5
Oktatási munka 24/30 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5
Kutatás 96/120 8/10 8/10 8/10 12/15 12/15 16/20 16/20 16/20
Publikáció 48/60 4/5 4/5 4/5 8/10 8/10 4/5 8/10 8/10
Összesen: 192/240 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30


 

A kreditszerzéshez kapcsolódó szempontok a következők:

Tananyag

Javasolt, hogy a tárgyak hallgatásáért kapott kreditek az első 4 félévre legyenek csoportosítva. Az utolsó 4 félév valóban a kutatásról és intenzív publikálásról, valamint lehetőleg „nemzetközi szereplésről” szóljon. Ezért ebben a periódusban tananyag kreditponttal olyan tevékenység legyen elismerve, ami a nemzetközi szerepvállalást és az ehhez kapcsolódó képességeket erősíti, pl. nyári egyetemen való részvétel, idegen nyelvű előadás tartása (akár idehaza is). Ezt célszerű max. 5 krp/félév mennyiségűre beállítani az utolsó 4 félév során (nem szükségszerűen minden félévben, hanem csak 2 félévre korlátozva).

 

Tudományos pontok

Az új rendszerben nagyobb hangsúlyt kap a képzés tutoriális jellege. Emiatt célszerű, ha a tudományos tevékenységen belül kreditpontokkal van elismerve a „témavezetői konzultáció” (arra való felkészülés és az ott mutatott aktivitás értékelése). A tudományos kredit döntő része a kutatómunkát ismeri el, de itt szerepelhet konferencia/workshop részvétel, tanulmányút, intézetlátogatás, stb.

 

Publikációs tevékenység

Kitűzött cél, hogy a publikációs kreditek megszerzésével, automatikusan teljesüljön a cselekményindítás a VIK Doktori Iskolák szerinti minimumkövetelménye. Ennek két lépcsőfokban kell megtörténnie:

 • a negyedik félév végén csak akkor lehet meg a 4 féléves publikációk összes kreditpontja (25 krp), ha a doktorandusz legalább a cselekményindításhoz szükséges publikációs minimumkövetelmények felét  teljesítette;
 • a nyolcadik félév végén csak akkor lehet meg a 8 féléves publikációk összes kreditpontja (60 krp), ha a doktorandusz legalább a cselekményindításhoz szükséges publikációs minimumkövetelmények egészét  teljesítette.

A publikációs tevékenység kreditpontjai nem bonthatók meg.  A publikációk szempontjából való folyamatos előrehaladás érdekében javasolt az alábbi kritériumok szerint történő kreditszerzés:

 • A Publikáció 1. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik bármilyen már megjelent publikációval, vagy a félév végére rendelkezik minimum  egy idegennyelvű konferencia- vagy folyóiratcikk vázlatával.
 • A Publikáció 2. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik bármilyen már megjelent publikációval, vagy a félév végére rendelkezik minimum  egy idegennyelvű beadott  konferencia- vagy folyóiratcikkel.
 • A Publikáció 3. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik legalább egy már megjelent idegennyelvű konferencia- vagy folyóirat publikációval.
 • A Publikáció 4. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik legalább egy már megjelent idegennyelvű konferencia- vagy folyóirat publikációval és van legalább egy beküldött WoS, vagy Scopus folyóiratcikke. Egyúttal teljesül, hogy ajelölt megszerezte  a cselekményindításhoz szükséges minimális publikációs pontszámok legalább felét.
 • A Publikáció 5. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik legalább egy már megjelent idegennyelvű konferencia- vagy folyóirat publikációval és van legalább egy beküldött WoS, vagy Scopus folyóiratcikke és rendelkezik egy további konferncia- illetve folyóiratcikk vázlatával.
 • A Publikáció 6. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik legalább egy már megjelent idegennyelvű konferencia- és Wos vagy Scopus folyóirat publikációval és van legalább egy további beküldött  idegennyelvű bírált folyóiratcikke, illetve egy további beküldött konfrenciacikke.
 • A Publikáció 7. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató rendelkezik legalább egy már megjelent idegennyelvű konferencia- és WoS vagy Scopus folyóirat publikációval és van legalább egy további beküldött  idegennylevű bírált folyóiratcikke.
 • A Publikáció 8. félévi  kreditpontja akkor jár, ha a hallgató publikácis szempontból megszerezte legalább a cselekményindításhoz szükséges minimum pontokat.

Megjegyzés:  A publikációs kreditek odaítéléséhez a publikációk, illetve a vázlatok meglétét a félévi ellenőrzés során a weboldalra feltöltendő adatokkal kell demonstrálni.

 

3.  A komplex vizsga struktúrája

Az ODT honlapján megjelent irányelvek

http://www.doktori.hu/cikk_file/komplexvizsga.pdf

mellett a következő kiegészítések nyújtanak támpontot a komplex “disszertációs” részének lebonyolítására:

 • Fogalmazza meg azokat a kutatási területeket és nyitott kérdéseket, ahol tézisértékű eredményeket ért el és kíván elérni. Adjon a terület jelenlegi helyzetére vonatkozó „state-of-the-art” típusú összefoglalót, amely során térjen ki a területre vonatkozó kiemelkedő eredményekre, szakirodalmi hivatkozásokkal együtt.
 • Röviden fogalja össze az eddigi tézisértékű eredményeit és az ezek alátámasztására szóló publikációinak a tartalmát.
 • A vizsgán térjen ki a kutatásainak és elért eredményeinek innovációs tartalmára is (ismertesse az eredményekre vonatkozó technológiai motivációkat és alkalmazhatóságot, valamint - amennyiben releváns - az elért eredmények beépülési lehetőségét a kurrens technológiákba és a kapcsolódó szabványokba).
 • Előzetesen adja be a bizottságnak azon folyóirat/konferencia cikkek másolatait, amit eddig publikálásra elküldött (elfogadott és bírálati folyamat alatt lévőket), az ezek közül megjelentek legyenek az MTMT-be feltöltve.
 • A publikációs kreditpontok megszerzésével igazolja, hogy a cselekmény indításához kapcsolódó minimumpontszámnak legalább 50%-át elérte.
 • Adja meg a következő két évre vonatkozó kutatási- és publikációs tervét, valamint a disszertáció elkészítésének ütemezését.

 

4. Kiegészítő megjegyzések

Azon hallgatók, akik a doktori képzés második ciklusába kapcsolódnak be (esetleg már kész disszertációval), önköltségesek.  Számukra a becsatlakozás csak a komplex  vizsga letételével történhet. Ezen  vizsga ütemezése igazodik a kétciklusú képzés belső szervezéséhez (félévente egy komplex vizsga a január/június hónapokban).

 

Levendovszky János                                                           Bíró József