Pályázatok egyetemi tanár munkakör betöltésére

2020. október 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

  

Munkáltató adatai

Munkáltató megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Dr. Charaf Hassan

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán

Munkáltató címe

Megye: Budapest

Helység: Budapest

Irányítószám:1117

Közterület neve Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: Q. ép. B. szárny

Emelet: mfsz.

 

Munkakörre vonatkozó adatok

Munkakör megnevezése: egyetemi tanár

Az intézmény megnevezése, ahol a munkavégzésre sor kerül:

Munkakör szervezeti egysége: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.

Jogviszony időtartama: határozatlan  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye

Megye:

Helység: Budapest

Irányítószám: 1117

Közterület neve: Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: I. ép.

Emelet: IV.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás magyar és angol nyelven: A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék által gondozott IT, adat-, szoftver-, számítógép- és hálózatbiztonsági, valamint alkalmazott kriptográfiával kapcsolatos tantárgyak előadása, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, az oktatott tantárgyak tananyagának folyamatos fejlesztése. A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék IT biztonsággal foglalkozó MSc specializációja/mellékspecializációja munkájának koordinálása, tananyagának frissen tartása, specializáció-felelősi feladatok ellátása. Általában, az IT biztonság szakterület gondozása.

Kutatás, iskolateremtés: A Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék hazai és nemzetközi, tudományos kutatási és közéleti tevékenységében való aktív részvétel, önálló kutatási irány és kutatócsoport irányítása, a már létező CrySyS Adat- és Rendszerbiztonság Laboratórium fenntartása, vezetése. Pályázatok és ipari megbízások elnyerése, a kutatási eredmények nemzetközi szintű disszeminációja (referált, Web of Science által jegyzett folyóiratok, nemzetközi és hazai konferenciaelőadások). Külföldi és hazai együttműködések kialakítása. Hallgatói projektfeladatok vezetése az alap- ás a mesterképzésben, TDK, szakdolgozatok és diplomamunkák kiírása és irányítása. A PhD képzésben mind tudományos, mind ipari alkalmazási szempontból vonzó és aktuális kutatási témák meghirdetése, doktoranduszok kutatómunkájának irányítása. Tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása az IT biztonság területen (tehetségek azonosítása, fejlődésük támogatása, nyomon követése).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Az Nftv. 28.§ (5) bekezdésében, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata 29.§ (össze-férhetetlenség) és 82.§ (4) bekezdésében megfogalmazott általános feltételek, ezen belül:

 • MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, PhD fokozat, habilitáció, MTA doktora tudományos cím. Azokkal szemben, akik (állampolgárságtól függetlenül) tartós (legalább 5 éves) külföldi alkalmazás közben vagy utána 2 éven belül nyújtanak be pályázatot, az MTA doktora cím helyett az MTA doktori címmel egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítmény az elvárás.

A BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 7.§ (7) és (8) bekezdésében megfogalmazott feltétel:

 • Az EHBDT véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat a Szenátus részére.
 • Az egyetemi tanári pályázatot véleményező eljárásban az EHBDT a jelölt tudományos munkásságát megfelelőnek tekinti, amennyiben a jelölt a pályázat benyújtásától számított 5 éven belül MTA doktora címet szerzett a pályázat tudományágában. Az egyetemi tanári pályázatot az EHBDT elutasítja, ha a jelölt nem teljesíti a pályázat benyújtásakor elvárt habilitációs követelményeket.

A Magyar Akkreditációs Bizottság formai feltételei elérhetők a www.mab.hu internet címen a beadványok → egyetemi tanári pályázat úton. A MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani.

Elvárt kompetenciák: a pályázó rendelkezzen a kutatási és az oktatási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, az oktatói-kutatói utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Az adat- és hálózatbiztonság területén szakértői tapasztalat, és e területen meglévő kiterjedt nemzetközi és hazai szakmai kapcsolatrendszer.
 • Publikációk rangos (D1 és Q1 besorolású) ….  tudományos lapokban
 • pályázati eredményesség, ipari kapcsolatok;
 • külföldi tanulmányutak;
 • aktív szakmai közéleti tevékenység;
 • részvétel MTA bizottság(ok)ban;
 • MTA köztestületi tagság;
 • oktatói-kutatói szakmai elismerések, kitüntetések.

A pályázat felépítése:

      Tartalomjegyzék

      Szakmai önéletrajz

 • személyi adatok,
 • képzés, tudományos fokozatok/címek,
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek és beosztások (dátum: -tól   -ig),
 • jelentősebb külföldi tanulmányutak/ösztöndíjak (dátum, időtartam),
 • szakmai testületekben való részvétel,
 • díjak, elismerések.

      Oktatási tevékenység

 • oktatott tárgyak (hazai és/vagy külföldi felsőoktatási intézményekben),
  • tantárgyfejlesztés, oktatásszervezés, vezetői tapasztalat,
  • TDK, szakdolgozat/diplomamunka témavezetése,
  • doktori témavezetés, fokozatot szerzett hallgatók (www.doktori.hu link megadásával),
  • iskolateremtő hatás bemutatása kiemelkedő szakmai eredményeket elérő tanítványok megnevezésével,
   • a felsőoktatási teljesítmény eredményeinek és elismertségének MAB szempontok szerinti bemutatása (pl. hallgatói véleményezések, közvetlen munkahelyi vezető értékelése).

      Kutatási tevékenység

 • tudományág megnevezése,
 • kutatási területek,
 • témavezetőként irányított kutatási pályázatok / ipari szerződések (dátum: -tól -ig, támogatási/szerződési összeg nyilvánosságra hozható adata),
 • a pályázó vezetésével folyamatosan és eredményesen teljesítő, munkatársi kör vagy kutatócsoport eredményeinek bemutatása (honlapok megadása),
 • tudományos közleményeinek MTMT linkje,
 • 5+5 kiemelt publikációjának listája (a teljes munkásság legfontosabbnak ítélt 5 publikációja + a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent további 5 kiemelt publikáció).

Koncepció

A pályázati kiírásban megnevezett egyetemi tanári munkakörre vonatkozó tervek, megvalósításukra vonatkozó elképzelések.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A teljes pályázati anyag részét képező dokumentumok:

1)    Pályázati kiírás*

2)    Annak a szenátusi ülésnek a jegyzőkönyvi kivonata, amely a pályázat támogatásáról döntött.­*

3)    A pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felsőoktatási intézmény mely pályázati kiírására válaszolva nyújtja be pályázatát (aláírt nyilatkozat, valamint szkennelt pdf).

4)    A pályázó nyilatkozata arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri pályázata értékelését (aláírt MAB formanyomtatvány, és szkennelt pdf).

5)    A pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéhez (aláírt MAB formanyomtatvány, és szkennelt pdf).

6)    Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elektronikus változatának tartalma megegyezik a „szűkített” nyomtatott példány tartalmával

7)    Pályázat 

(a pályázó által aláírt kétoldalasan A4-es méretben nyomtatott formában, öt magyar és három angol nyelvű összefűzött példányban, valamint elektronikusan szkennelt pdf és kereshető pdf formában).

A MAB által kért összefűzött példányok beküldését, valamint a magyar és angol nyelvű digitális példány feltöltését a MAB TIR rendszerébe a BME intézményi felelőse végzi. A *-gal jelzett dokumentumokat az egyetem szolgáltatja.

A pályázat mellékleteit képező dokumentumok:

 • felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által,
 • doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését igazoló okmány (közjegyzővel hitelesített másolat),
 • habilitációt igazoló okmány másolat, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak igazolása (közjegyzővel hitelesített másolat),
 • az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat és szakterületi táblázat (nyomtatva és kereshető pdf formátumban),
 • az 5+5 kiemelt publikáció pdf dokumentuma,
 • három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember megnevezése, akiket a döntéshozók figyelembe vehetnek a pályázó tudományos munkájának referálására felkért személyek kiválasztásánál (a megnevezettek közül legalább egy külföldi kell, hogy legyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti jogviszonyban a BME-vel),
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat (BME Humánpolitikai Szabályzat 29.§)
 • jogszabály alapján adományozott művészeti díj okmányáról készült másolat [NFtv.101.§(9)],
 • egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata (közjegyzővel hitelesített másolat),
 • idegennyelv-tudást tanúsító okiratok (közjegyzővel hitelesített másolat).
 • Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni magyar és angol nyelven is az egyetemi adatbázisba: személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből), a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe.

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – https://www.mab.hu/eljarasok/ – cím alatt az egyetemi tanári pályázatok fülre kattintva elérhetők. A pályázatot feltétlenül az itt leírtak szerint kell összeállítani. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani! A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve - az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra – az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2021. szeptember 1. napi hatállyal kerül sor.

   

A pályázat közzétételének dátuma: 2020. október 6.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat elbírálási határideje: 2021. január 26.

    

A pályázatokat a Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 2 eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat) + 2 „szűkített példányban (a MAB előírásai szerint), továbbá 2 teljes másolati példányban és a „szűkített” anyagot CD-n vagy DVD-n és a teljes anyagot is CD-n vagy DVD-n.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala: Budapest, XI. ker. Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5., ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://elme.omikk.bme.hu/ehbdt-adatbazis/) a belépés címtáras azonosítóval történik:

- személyi adatok,

- szakmai önéletrajz,

- oktatási tevékenység, 

- kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),

- a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,

- a publikációs és hivatkozási lista URL címe,

- a személyes honlap URL címe.

A pályázó tegye hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatokat a Magyar

Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

Megjegyzés:

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Azary Orsolya, előadó, 463-1503.

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

A pályázati kiírás további közzétételének helye: BME honlapja (www.bme.hu), BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja.

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

    

Dr. Charaf Hassan s.k.

dékán

    

Megjegyzés:

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők.

  


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Egyetemi tanár

munkakör betöltésére.

    

Munkáltató adatai

Munkáltató megnevezése: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Munkáltatói jogkört gyakorló neve: Dr. Charaf Hassan

Munkáltatói jogkört gyakorló munkaköre: dékán

Munkáltató címe

Megye: Budapest

Helység: Budapest

Irányítószám:1117

Közterület neve Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: Q. ép. B. szárny

Emelet: mfsz.

  

Munkakörre vonatkozó adatok

Munkakör megnevezése: egyetemi tanár

Az intézmény megnevezése, ahol a munkavégzésre sor kerül:

Munkakör szervezeti egysége: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. szeptember 1.

Jogviszony időtartama: határozatlan  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye

Megye:

Helység: Budapest

Irányítószám: 1117

Közterület neve: Magyar tudósok

Közterület jellege: körútja

Házszám: 2.

Épület: I. ép.

Emelet:

   

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatás magyar és angol nyelven:

a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék villamosmérnök, mérnök-informatikus és alkalmazott matematikus hallgatóinak oktatása és témavezetése, ezen oktatás szervezése, számítástudományi és kombinatorikai tárgyak tantárgyfelelősi feladatok ellátása, továbbá mérnök-informatikusoknak és villamosmérnököknek szóló tananyagok fejlesztése a fenti (de különösen a Számítástudomány alapjai, Kombinatorika 1 és 2 ill Gráfok és algoritmusok) tárgyak kurzusaihoz, valamint tehetséggondozás.

Kutatási, iskolateremtés:

részvétel és pályázás a Számítástudományi és Információelméleti Tanszék profiljába vágó kutatási projektekben, részvétel külföldi és hazai szakmai együttműködésekben és ilyen együttműködések kialakítása. Rendszeres publikáció legalább Q1, Q2 besorolású folyóiratokban, tudományos érdeklődésre számot tartó, korszerű TDK és PhD témák meghirdetése és TDK ill. PhD hallgatók témavezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Az Nftv. 28.§ (5) bekezdésében, valamint a BME Humánpolitikai Szabályzata 29.§ (össze-férhetetlenség) és 82.§ (4) bekezdésében megfogalmazott általános feltételek, ezen belül:

 • MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, PhD fokozat, habilitáció, MTA doktora tudományos cím. Azokkal szemben, akik (állampolgárságtól függetlenül) tartós (legalább 5 éves) külföldi alkalmazás közben vagy utána 2 éven belül nyújtanak be pályázatot, az MTA doktora cím helyett az MTA doktori címmel egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítmény az elvárás.

A BME Doktori és Habilitációs Szabályzat 7.§ (7) és (8) bekezdésében megfogalmazott feltétel:

 • Az EHBDT véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat a Szenátus részére.
 • Az egyetemi tanári pályázatot véleményező eljárásban az EHBDT a jelölt tudományos munkásságát megfelelőnek tekinti, amennyiben a jelölt a pályázat benyújtásától számított 5 éven belül MTA doktora címet szerzett a pályázat tudományágában. Az egyetemi tanári pályázatot az EHBDT elutasítja, ha a jelölt nem teljesíti a pályázat benyújtásakor elvárt habilitációs követelményeket.

A Magyar Akkreditációs Bizottság formai feltételei elérhetők a www.mab.hu internet címen a beadványok → egyetemi tanári pályázat úton. A MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani.

A pályázatot kiíró tanszék speciális elvárásai:

Elvárt tapasztalat: kiemelkedő korábbi kutatás, innováció és oktatás a számítástudomány, gráfelmélet, kombinatorika területein

Elvárt nyelvtudás: az angol nyelv tárgyalás szintű ismerete

Elvárt számítógépes ismeretek: Az oktatáshoz és távoktatáshoz szükséges programok és applikációk ismerete, latex szövegszerkesztő rutinszerű használata

Elvárt kompetenciák: a pályázó rendelkezzen a kutatási és az oktatási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, az oktatói-kutatói utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Nemzetközi szinten is kiemelkedő publikációs tevékenység (korábbi Q1, D1 besorolású publikációk)

- Részvétel interdiszciplináris ill. más kutatócsoportokkal közös kutatásokban

- Hazai ill. nemzetközi együttműködésben létrejött kutatási projektek vezetésében és nemzetközi konferenciaszervezésben szerzett tapasztalat

- Kiterjedt nemzetközi szakmai kapcsolatok

- Korábbi szakmai együttműködés a tanszék munkatársaival

- Végzett PhD hallgatók matematika vagy informatika területen

- Korábbi sikeres tananyagfejlesztések

- Tapasztalat nagy létszámú kurzusok megtartásában, szervezésében, a kurzus oktatóinak vezetésében

- Tehetséggondozásban szerzett tapasztalat

A pályázat felépítése:

      Tartalomjegyzék

      Szakmai önéletrajz

 • személyi adatok,
 • képzés, tudományos fokozatok/címek,
 • jelenlegi és korábbi munkahelyek és beosztások (dátum: -tól   -ig),
 • jelentősebb külföldi tanulmányutak/ösztöndíjak (dátum, időtartam),
 • szakmai testületekben való részvétel,
 • díjak, elismerések.

      Oktatási tevékenység

 • oktatott tárgyak (hazai és/vagy külföldi felsőoktatási intézményekben),
  • tantárgyfejlesztés, oktatásszervezés, vezetői tapasztalat,
  • TDK, szakdolgozat/diplomamunka témavezetése,
  • doktori témavezetés, fokozatot szerzett hallgatók (www.doktori.hu link megadásával),
  • iskolateremtő hatás bemutatása kiemelkedő szakmai eredményeket elérő tanítványok megnevezésével,
   • a felsőoktatási teljesítmény eredményeinek és elismertségének MAB szempontok szerinti bemutatása (pl. hallgatói véleményezések, közvetlen munkahelyi vezető értékelése).

      Kutatási tevékenység

 • tudományág megnevezése,
 • kutatási területek,
 • témavezetőként irányított kutatási pályázatok / ipari szerződések (dátum: -tól -ig, támogatási/szerződési összeg nyilvánosságra hozható adata),
 • a pályázó vezetésével folyamatosan és eredményesen teljesítő, munkatársi kör vagy kutatócsoport eredményeinek bemutatása (honlapok megadása),
 • tudományos közleményeinek MTMT linkje,
 • 5+5 kiemelt publikációjának listája (a teljes munkásság legfontosabbnak ítélt 5 publikációja + a pályázat benyújtását megelőző öt évben megjelent további 5 kiemelt publikáció).

Koncepció

A pályázati kiírásban megnevezett egyetemi tanári munkakörre vonatkozó tervek, megvalósításukra vonatkozó elképzelések.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A teljes pályázati anyag részét képező dokumentumok:

 • Pályázati kiírás*
 • Annak a szenátusi ülésnek a jegyzőkönyvi kivonata, amely a pályázat támogatásáról döntött.­*
 • A pályázó aláírással ellátott levele, amelyben nyilatkozik arról, hogy az adott felsőoktatási intézmény mely pályázati kiírására válaszolva nyújtja be pályázatát (aláírt nyilatkozat, valamint szkennelt pdf).
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy mely tudományterületen és azon belül mely tudomány- vagy művészeti ágban kéri pályázata értékelését (aláírt MAB formanyomtatvány, és szkennelt pdf).
 • A pályázó hozzájáruló nyilatkozata személyes adatainak kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéhez (aláírt MAB formanyomtatvány, és szkennelt pdf).
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elektronikus változatának tartalma megegyezik a „szűkített” nyomtatott példány tartalmával
 • Pályázat
  (a pályázó által aláírt kétoldalasan A4-es méretben nyomtatott formában, öt magyar és három angol nyelvű összefűzött példányban, valamint elektronikusan szkennelt pdf és kereshető pdf formában).

  

A MAB által kért összefűzött példányok beküldését, valamint a magyar és angol nyelvű digitális példány feltöltését a MAB TIR rendszerébe a BME intézményi felelőse végzi. A *-gal jelzett dokumentumokat az egyetem szolgáltatja.

A pályázat mellékleteit képező dokumentumok:

 • felsőoktatási tevékenység igazolása közvetlen munkahelyi vezető által,
 • doktori fokozat, tudományos cím (PhD, DLA, a tudományok kandidátusa, az MTA doktora, külföldön szerzett és honosított tudományos fokozat) megszerzését igazoló okmány (közjegyzővel hitelesített másolat),
 • habilitációt igazoló okmány másolat, vagy az azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlatnak igazolása (közjegyzővel hitelesített másolat),
 • az MTMT-adatbázisból letöltött publikációs lista, összefoglaló táblázat és szakterületi táblázat (nyomtatva és kereshető pdf formátumban),
 • az 5+5 kiemelt publikáció pdf dokumentuma,
 • három, a pályázó szakterületén dolgozó nemzetközileg elismert szakember megnevezése, akiket a döntéshozók figyelembe vehetnek a pályázó tudományos munkájának referálására felkért személyek kiválasztásánál (a megnevezettek közül legalább egy külföldi kell, hogy legyen, és legfeljebb egyikük állhat közalkalmazotti jogviszonyban a BME-vel),
 • összeférhetetlenségi nyilatkozat (BME Humánpolitikai Szabályzat 29.§)
 • jogszabály alapján adományozott művészeti díj okmányáról készült másolat [NFtv.101.§(9)],
 • egyetemi szintű végzettséget igazoló okmány, külföldi végzettség esetén a magyarországi diploma-elismerés okirata (közjegyzővel hitelesített másolat),
 • idegennyelv-tudást tanúsító okiratok (közjegyzővel hitelesített másolat).
 • Az alkalmazás feltétele: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni magyar és angol nyelven is az egyetemi adatbázisba: személyi adatok, szakmai önéletrajz, oktatási tevékenység, kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből), a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások, a publikációs és hivatkozási lista URL címe, a személyes honlap URL címe.

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – https://www.mab.hu/eljarasok/ – cím alatt az egyetemi tanári pályázatok fülre kattintva elérhetők. A pályázatot feltétlenül az itt leírtak szerint kell összeállítani. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázó a tudományos publikációira vonatkozó adatokat tegye hozzáférhetővé a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), valamint, hogy a pályázati anyagokat kétoldalas nyomtatásban kell elkészíteni.

Kiemelten felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB szabályzatának megfelelően a pályázatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani! A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, illetve - az Egyetem közalkalmazottja esetében – a korábbi kinevezés módosul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra – az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján 2021. szeptember 1. napi hatállyal kerül sor.

  

A pályázat közzétételének dátuma: 2020. október 6.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázat elbírálási határideje: 2021. január 26.

  

A pályázatokat a Humán Erőforrás Igazgatóság részére a humaneroforras@bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 2 eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat) + 2 „szűkített példányban (a MAB előírásai szerint), továbbá 2 teljes másolati példányban és a „szűkített” anyagot CD-n vagy DVD-n és a teljes anyagot is CD-n vagy DVD-n.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala: Budapest, XI. ker. Magyar tudósok körútja 2. Q. épület B. szárny mfsz. 5., ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (https://elme.omikk.bme.hu/ehbdt-adatbazis/) a belépés címtáras azonosítóval történik:

- személyi adatok,

- szakmai önéletrajz,

- oktatási tevékenység, 

- kiemelt publikációk, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max. 10 az elmúlt 10 évből),

- a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,

- a publikációs és hivatkozási lista URL címe,

- a személyes honlap URL címe.

  

A pályázó tegye hozzáférhetővé a tudományos publikációira vonatkozó adatokat a Magyar

Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu).

  

Megjegyzés:

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma:

Azary Orsolya, előadó, 463-1503.

  

A munkáltatói oldalon a pályázat elbírálásának rendje: Az egyetemi tanári kinevezésre az Ftv. 28. § és 29. §- ában, továbbá a BME Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás, valamint a MAB véleményezési eljárása alapján kerül sor (www.mab.hu).

 A pályázati kiírás további közzétételének helye: BME honlapja (www.bme.hu), BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar honlapja.

 

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

  

  

 

Dr. Charaf Hassan s.k.

dékán

  

Megjegyzés:

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján – www.mab.hu – az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők.