Docensi pályázatok

2020. november 20.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Irányítástechnika és Informatika Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

  

A kinevezendő docens feladata: orvosi informatika szakterületen, elsősorban orvosi diagnosztikai és terápiás alkalmazásoknál felhasználható, modell alapú jelfeldolgozási és irányítási eljárások kutatása, különös tekintettel olyan módszerek kidolgozására, melyek alkalmazhatók személyre szabható terápiák és egészségügyi ellátás keretében is. A kinevezendő vezető oktató feladata a kutatási területéhez szorosan kapcsolódó technológiák hallgatóknak történő szakszerű átadásán felül a korszerű programozási nyelvek és szoftverfejlesztési módszertanok oktatása (magyar és angol nyelven). A kinevezendő új vezető oktató a felsorolt szakterületeken folyó kutatás-fejlesztési munkákat irányítja, azokhoz kapcsolódóan önálló labor/szakdolgozat/diplomaterv tárgyak keretében hallgatók, illetve doktoranduszok munkáját felügyeli, az erre alkalmas kutatási eredményeit pedig a tanszék megfelelő tantárgyaiban megjeleníti, azok folyamatosan fejlesztése mellett. A leendő docens kutatási programokban vesz részt, felvállalja ilyen programok irányítását, hazai és nemzetközi részvételű új kutatási, kutatásfejlesztési programok indítását, kapcsolódó pályázatok koordinálását. Kutatási eredményeit nemzetközi konferenciákon és folyóiratokban közzéteszi, általában is részt vesz a nemzetközi és a hazai szakmai közéletben.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)    széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

  

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket. 

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2021. március 1-i hatállyal kerül sor.

  

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. december 21.

A pályázatok elbírálási határideje: 2021. február 17.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                           Dr. Charaf Hassan s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója 

  


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékre

két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

  

1.  A kinevezendő docens feladata: A tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése a heterogén adat- és tudásbázisok fúzióján alapuló rendszerbiológiai elemzési módszerek elméleti kutatása és gyakorlati alkalmazásának területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére, valamint részvételre a kapcsolódó tantárgyak oktatásában és oktatásszervezésében is. Aktív részvétel szükséges hallgatók és doktoranduszok témavezetésében, kutatási pályázatok kidolgozásában és megvalósításában. Elvárt a folyamatos részvétel a hazai és nemzetközi tudományos és szakmai közéletben. A jelölt feladata a rendszeres publikációs tevékenység, elsősorban impakt faktoros, illetve Q1-es folyóiratokban. A jelölt további feladata az egyetemközi kapcsolatok erősítése, elsősorban a Semmelweis Egyetem különböző kutatócsoportjaival való közös kutatómunka és publikációs tevékenység révén.

2. A kinevezendő docens feladata: a kritikus CPS rendszerek területén végzett kutatások és fejlesztések koordinálása. Ez kiterjed az oktatás területére: a jelölt feladata, hogy vezető oktatóként hatékonyan át tudja adni a jövő generációjának a CPS rendszerek aktuális elméleti és gyakorlati ismereteit. A jelölttel szemben elvárás, hogy a különböző alterületeken otthonosan mozogjon nemzetközi szinten is. A feladat jellegét tekintve sok szempontból integratív, így elvárás a jó csapatszellem is.

  

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)    széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

  

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2021. március 1-i hatállyal kerül sor.

  

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. december 21.

A pályázatok elbírálási határideje: 2021. február 17.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

   

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Charaf Hassan s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója

 


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre

két teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

  

1.  A kinevezendő docens feladata: A tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése az infokommunikációs hálózatok és a big data világában egyaránt hangsúlyossá váló elméleti és alkalmazott gépi tanulás alapú mesterséges intelligencia területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyagok folyamatos fejlesztésére és oktatására a magyar és angol nyelvű graduális/posztgraduális, illetve a doktori képzésben; hallgatók és doktoranduszok témavezetésére; kutatási projektekben való részvételre, illetve azok vezetésére; a hazai és nemzetközi közéletben való aktív részvételre, ipari és egyetemi kapcsolatok ápolására, valamint tanszéki és kari feladatok elvégzésére.

Követelmények: A pályázónak okleveles villamosmérnöki vagy mérnök-informatikusi végzettséggel, PhD fokozattal, legalább 7 éves egyetemi oktatási és kutatási gyakorlattal, illetve jelentős publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie. Előnyös, ha a pályázó eredményeket tud felmutatni a hallgatói tehetséggondozásban. Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete (legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga), hazai és a nemzetközi kutatási projektekben szerzett tapasztalat.

2.  A kinevezendő docens feladata: A tanszéken folyó oktató- és kutatómunka erősítése önvezérlő infokommunikációs hálózatok menedzsmentjének, továbbá  intelligens algoritmusok tervezésének elmélete és gyakorlata területén. A feladat kiterjed a témához kapcsolódó tananyag folyamatos fejlesztésére és oktatására a magyar és angol nyelvű graduális/posztgraduális, illetve a doktori képzésben; hallgatók és doktoranduszok témavezetésére; kutatási projektekben való részvételre, illetve azok vezetésére; a hazai és nemzetközi közéletben való aktív részvételre, ipari és egyetemi kapcsolatok ápolására, valamint tanszéki és kari feladatok elvégzésére.

Követelmények: A pályázónak okleveles villamosmérnöki vagy mérnök-informatikusi végzettséggel, PhD fokozattal, legalább 7 éves egyetemi oktatási és kutatási gyakorlattal (külföldön szerzett posztdoktori tapasztalat előnyös), illetve jelentős publikációs tevékenységgel kell rendelkeznie. Követelmény az angol nyelv előadói szintű ismerete (legalább középfokú C-típusú nyelvvizsga) és a nemzetközi kutatási projektekben szerzett tapasztalat.

  

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)    széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

  

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

  

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2021. március 1-i hatállyal kerül sor.

  

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. december 21.

A pályázatok elbírálási határideje: 2021. február 17.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                           Dr. Charaf Hassan s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója

 


A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Villamos Energetika Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

  

A kinevezendő docens feladata:

Vezető szerep vállalása a Villamos Energetika Tanszék oktatási és kutatási profiljába eső modern villamosenergia-rendszerrel kapcsolatos kérdések területén, különösképpen: i) a hálózati teljesítményátalakítók szabályozástechnikai kérdései, a módszerek készülék- és rendszerszinten értelmezett vizsgálata és hangolása, hatásának elemzése a kisjelű és rendszerszintű stabilitásra, ii) a kapcsolódó korlátok meghatározása és elemzése, a műszaki vonatkozások mellett tekintettel a villamosenergia-szektor átalakulásából következő piaci elvárásokra. ii) villamosenergia-piac modellek vizsgálata, új piaci struktúrák fejlesztéséhez üzemeltető algoritmusok létrehozása a matematika operációelmélet alkalmazásával.

A fenti témakörökhöz kapcsolódóan kiemelkedő szerepet töltsön be a Villamos energetika (BSc), Villamosenergia-piac és Villamosenergia-gazdálkodás (MSc) című tantárgyak oktatásszervezésében és továbbfejlesztésében. Oktatási-kutatási profiljához kapcsolódó területeken kiemelkedő feladatát képezi BSc és MSc hallgatók szakmai munkájának, tudományos diákköri tevékenységének, szakdolgozat, illetve diplomaterv feladatainak irányítása, illetve PhD hallgatók témavezetése. A kinevezendő docens feladatát képezi konferenciákon előadások tartása, a szakterület hazai és nemzetközi elismertségének növelése, K+F+I kapcsolatok kiépítése, ápolása és szélesítése, a Tanszék képviselete szakterületi munkabizottságokban, részvétel az egyetemi és kari szervezetek munkájában.

Követelmények: A kiírt tématerület aktív művelése, oktatása, kutatása, témavezetése. Nemzetközi szinten jegyzett szakmai publikációs tevékenység. A tématerülethez kapcsolódó K+F+I munkákban való vezetői vagy kutatói részvétel. A fenti szakterületen szerzett PhD fokozat. A kinevezés részletes feltételeivel kapcsolatosan a 1/2017 sz. Dékáni Utasítás a mérvadó.

  

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi docenssé nevezhető ki, aki

a)   MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, doktori fokozattal rendelkezik,

b)   oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c)   idegen nyelven is képes előadás tartására,

d)   megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

e)   rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

f)    széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

  

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 355/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

  

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-     munkahelyének megnevezését, beosztását,

-     tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-     szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-     jelentősebb tanulmányútjait,

-     oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-     részletes szakmai önéletrajzot,

-     a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-     az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát,

-     a pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok, igazolások közül azokat, amelyek az Egyetemhez már korábban benyújtásra kerültek, azok fellelhetőek és érvényesnek tekinthetőek,

-     az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-     nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján –2021. március 1-i hatállyal kerül sor.

  

A pályázatok benyújtásának határideje 2020. december 21.

A pályázatok elbírálási határideje: 2021. február 17.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan a Humán Erőforrás Igazgatóság részére, a humaneroforras@bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

  

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

                                                                                                          Dr. Charaf Hassan s.k.

                                                                                                   a munkáltatói jogkör gyakorlója