Tanszékvezetõi pályázat a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékre

2011. szeptember 28.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

pályázatot hirdet

a Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékre

Tanszékvezetői

megbízás ellátására.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának irányítása, szervezése, korszerűsítése; a tanszék oktatói, kutatói és doktoranduszai szakmai fejlődésének elősegítése; részvétel a tanszék oktató és kutató munkájában; a tanszék oktatási és kutatási területének szélesítése, valamint fejlesztési stratégiák kidolgozása.

A megbízás feltétele, követelmények: A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, tervezéséhez, szervezéséhez szükséges ismeretekkel, tapasztalatokkal és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás kineveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, nemzetközi szakmai szervezetekben való aktív közreműködéssel is alátámasztott �nemzetközi elismertséggel, valamint legalább 10 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal, és szakterületén szerzett �MTA doktori vagy PhD fokozattal kell rendelkeznie.

Előnyben részesül az a pályázó, aki ---

A megbízásra és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását, annak ismertetését, hogy a megbízást miért akarja elnyerni (motivációját), és mivel bizonyítja rátermettségét.

A pályázó ismertesse pályázatában a vezetői feladatokkal kapcsolatos terveit és azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a részletes szakmai, illetőleg vezetői önéletrajzot,
  • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást, fontosabb publikációinak és tudományos munkáinak jegyzékét, egyéb ismereteket tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát
  • minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart
  • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
  • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

A pályázatok véleményezése, valamint a megbízás kiadása a Humánpolitikai Szabályzatban foglalt rend szerint történik.

A megbízásra 2012. január 1-i hatállyal kerül sor, amely - a pályázónak az Egyetemmel fennálló, ill. a vezetői megbízással egyidejűleg létesített közalkalmazotti jogviszonya mellett - határozott időre, legalább három és legfeljebb öt évre szól.

Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó határozatlan idejű, teljes munkaidős tanszékvezetői munkakörre szóló kinevezésére a KSZK honlapján közzétett pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a vezetői megbízás alapja a közalkalmazotti jogviszony fennállása.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. év november2. nap.

A pályázatok elbírálási határideje: 2011. év november23. nap.

A pályázatokat az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Cím: Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 2.

�������� Dr. Vajta László s.k.

a munkáltatói jogkör gyakorlója