Docensi pályázatok

2011. október 19.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet az

Elektronikai Technológia Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

Ón whisker növekedés, elektrokémiai migráció valamint termikus és áramlástani szimulációk témakörében kutatási munka végzése, a témában rendszeres publikálás, önálló laboros, diplomatervező és doktorandusz hallgatók munkájának irányítása. Részvétel az Elektronikai technológia / Electronics technology című alaptárgy előadásainak és laboratóriumi gyakorlatainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. Részvétel és tantárgyfelelősség a Minőségbiztosítás a mikroelektronikában című MSc tantárgy előadásainak megtartásában és a tananyagok fejlesztésében. EU és hazai keretprogramokban K+F pályázatok készítése és beadása.

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékre

három teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docens feladata:

1. A hangtechnikai oktatás magasabb szintre emelése és közreműködés egy új egyetemi hangtechnikai oktatási forma kidolgozásában. Kutatási tekintetben a jelölttel szemben támasztott elvárás a studiótechnikai eszközök minél magasabb fokú adaptálása, bevonása hazai és nemzetközi kutatási és fejlesztési projektek megvalósításába, különösen hangminőség-tervezéssel kapcsolatos vizsgálati metodikák kidolgozásával és alkalmazásával. �

2. Az infokommunikációs hálózatok és számítógép-architektúrák sztochasztikus modellezésének, teljesítményelemzésének területén a kutatási tevékenység megerősítése és új irányokban történő továbbfejlesztése.

Oktatási területen a tanszék kapcsolódó BSc és MSc alapozó és szakirány-tárgyaiban meghatározó szerep vitele. A számítógép architektúrák BSc tárgyunk oktatása, megújítása, oktatási segédanyagokkal való megtámogatása.

3. Az infokommunikációs hálózatok tervezésének és megbízhatósági illetve teljesítményelemzésének területein a kutatási tevékenység megerősítése és új irányokban (mint például a környezetbarát hálózati megoldások kidolgozása és elemzése) történő továbbfejlesztése.

Oktatási területen a tanszék kapcsolódó BSc és MSc alapozó és szakirány-tárgyaiban meghatározó szerep betöltése. A Programozás alapjai 1. (VIHIA106) BSc tárgy oktatása, tananyagának folyamatos felügyelete, oktatási segédanyagokkal való megtámogatása.

A tanszék kommunikációs hálózatok tervezésével és modellezésével foglalkozó munkacsoportjának vezetése.

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre

egy teljes munkaidős egyetemi docensi munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi docensek feladatai:

A tanszéken folyó oktató- és kutatómunka harmonizálása a villamosmérnökség és informatika kommunikációs hálózati és rendszerüzemeltetési területei között, oktatás a graduális illetve a doktori képzésben; hallgatók és doktoranduszok témavezetése; kutatási projektekben való részvétel, illetve azok vezetése. A feladat kiterjed a hazai és nemzetközi szakmai közéletben való aktív részvételre, ipari és egyetemi kapcsolatok ápolására, valamint tanszéki és kari feladatok elvégzésére.


(1) Egyetemi docenssé az nevezhető ki, aki

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, legalább három éve szerzett doktori fokozattal, vagy három évnél rövidebb ideje szerzett doktori fokozat esetén legalább 10 éves felsőoktatási oktatói-kutatói gyakorlattal rendelkezik,

b) oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével igazolta, hogy alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve szakmai munkájának vezetésére,

c) idegen nyelven is képes előadás tartására,

d) rendelkezik megfelelő, felsőoktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalattal,

e) megfelelő publikációs tevékenységet folytat,

f) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

g) széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi docensi munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-���� munkahelyének megnevezését, beosztását,

-���� tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-���� szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-���� jelentősebb tanulmányútjait,

-���� oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-���� részletes szakmai önéletrajzot,

-���� a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-���� az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát.

-���� érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-���� nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján – 2012. január 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2011. november 17.

A pályázatok elbírálási határideje: 2011. november 23.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hue-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. épület B. szárny mfszt. 17.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������� Dr. Vajta László s.k.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� a munkáltatói jogkör gyakorlója