Egyetemi tanári pályázat (Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék)

2011. október 27.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

pályázatot hirdet a

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

1 teljes munkaidős egyetemi tanári

munkakör betöltésére.

A kinevezendő egyetemi tanár feladata:

Nemzetközi szintű oktató és kutatómunka végzése a hálózattechnológiák, a sorbanálláselmélet és alkalmazásai, az informatikai rendszerek teljesítőképességi elemzésére alkalmas számítási algoritmusok, hálózattervezés, továbbá az informatikai rendszerek tesztelése területén. Részvétel a kari PhD képzésben nemzetközi viszonylatban is jelentős kutatási témák hazai bevezetésével és hallgatók témavezetésével.

A kinevezendő egyetemi tanár további feladatai:

 • az informatikai rendszerek tesztelése és teljesítőképességi elemzéséhez valamint informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó, valós fejlesztési problémák megoldásához kapcsolódó hazai és nemzetközi projektekben való részvétel és azok koordinálása,
 • fakultatív tantárgyak meghirdetése és oktatása az informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódva,
 • jegyzetek, tankönyvek írása,
 • szakterületén a tanszéken folyó oktató- és kutatómunka szervezése, koordinálása,
 • beosztott oktatók és kutatók tevékenységének irányítása és segítése,
 • nemzetközi és hazai kapcsolatok folyamatos fenntartása, a kutatási eredmények folyamatos publikálása nemzetközileg mértékadó fórumokon, valamint a tanszék vezetésének segítése az oktatás és PhD képzés minőségfejlesztésében,
 • a tanszék képviselete hazai és nemzetközi szakmai testületekben.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1) Egyetemi tanári munkakörbe az nevezhető ki, aki

a) MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettséggel, legalább hat éve szerzett doktori fokozattal, MTA doktora címmel vagy azzal egyenértékű tudományos vagy alkotó teljesítménnyel, valamint habilitációval rendelkezik,

b) az adott tudomány- vagy művészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselője, aki kiemelkedő tudományos kutatói, illetve művészi munkásságot fejt ki,

c) oktató és tudományos, illetve szakmai tevékenységével, továbbá az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve művészi munkájának vezetésére,

d) iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkássággal, oktatási és tudományszervezői tapasztalattal és irányítási készséggel bír,

e) idegen nyelven is képes előadás, szeminárium tartására,

f) megfelelő publikációs tevékenységet végez, idegen nyelven is,

g) rendszeres szakmai közéleti tevékenységet folytat,

h) széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel, valamint szakmai közéleti elismertséggel rendelkezik.

(2) Az egyetemi tanári munkakörben történő alkalmazás további feltétele, hogy az érintettet a köztársasági elnök az egyetemi tanári munkakör betöltéséhez szükséges munkaköri címről hozott döntésével kinevezze, vagy az érintett ilyen kinevezéssel, ill. munkaköri címmel már rendelkezzen.

(3) Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím használatára.

(4) Az egyetemi tanárok folyamatos alkalmazásának követelményei:

a) az oktatott tárgyat magába foglaló tudományág vagy művészeti terület átfogó ismerete és alkotó művelése, tantárgycsoport összefogásához, továbbá a tárgyak tananyagának önálló összeállításához, valamint magas színvonalú előadások tartásához idegen nyelven is szükséges felkészültség,

b) az oktatott szakterület anyagának folyamatos tartalmi és módszertani korszerűsítése, illetve az ilyen irányú tevékenység irányítása (pl. jegyzet, tankönyv, szakkönyv írása),

c) az oktató és a tudományos munka szervezése,

d) a doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegű részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban,

e) rendszeres publikációs, szakirodalmi tevékenység kifejtése hazai és nemzetközi viszonylatban, idegen nyelven is,

f) rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, tudományos feladatok megoldásának irányítása, pályázati csoportok tevékenységének összefogása, kutatási/szakmai megbízások szerzése,

g) tudományos és tudományszervezési tevékenység kifejtése, a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben tudományága, intézménye, illetőleg az ország szakmai képviselete,

h) kezdeményező és irányító részvétel az intézményben folyó szakmai közéleti munkában, a kari, egyetemi, különösen oktatásszervezési feladatok megoldásában.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

Az egyetemi tanári munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

 • munkahelyének megnevezését, beosztását,
 • tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,
 • szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,
 • jelentősebb tanulmányútjait,
 • oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a tudományos munkák publikációs jegyzékét,
 • az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok közjegyző által hitelesített másolatát
 • érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján – 2012. szeptember 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2011. november 30.

A pályázatok elbírálási határideje: 2012. július 15.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 2 eredeti (közjegyző által hitelesített okirat másolat) és 5 másolati példányban

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

1117. Budapest, Magyar tudósok krt. 2.

Fenti címen az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság véleményezéséhez a pályázat részeit képező, valamint a tudományos publikációs tevékenységet alátámasztó alábbi dokumentumokat elektronikusan is fel kell tölteni az egyetemi adatbázisba (a belépési jogosultságot a Dékáni Hivatal szolgáltatja):

 • személyi adatok,
 • szakmai önéletrajz,
 • oktatási tevékenység,
 • kiemelt publikáció, műszaki vagy művészeti alkotások listája (max 10 az elmúlt 10 évből)
 • a kiemelt publikációk elektronikus formája, illetve a műszaki vagy művészeti alkotásokat ismertető leírások,�
 • a publikációs és hivatkozási lista URL címe,
 • a személyes honlap URL címe.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������� Dr. Vajta László s.k.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� a munkáltatói jogkör gyakorlója

Megjegyzés:

Az egyetemi tanári pályázatokkal kapcsolatos részletes tudnivalók a MAB honlapján - www.mab.hu - az „Útmutató a pályázat összeállításához – formai előírások” cím alatt elérhetők!