Pályázat tudományos tanácsadói munkakör betöltésére

2013. március 4.

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA

pályázatot hirdet a

Távközlési és Médiainformatikai Tanszékre

egy teljes munkaidős tudományos tanácsadói munkakör betöltésére.

A kinevezendő tudományos tanácsadó feladata:

A Tanszéken folyó kutató- és oktató munka irányítása, különös tekintettel a tanszéken kezdeményezett tudományos fokozatszerzési folyamat minőségbiztosítására. Kiemelt feladata még hozzájárulni a hazai és nemzetközi ipari-egyetemi K+F kapcsolatok menedzseléséhez úgy, hogy egyaránt segítse elő az innovációt és az egyetemi tudományos tevékenység fejlődését, továbbá az így szerzett tudományos ismeretek oktatásban és tudományos képzésben történő hasznosítását.

A kinevezés feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:

(1)���� A tudományos tanácsadó kinevezésének feltételei:

a)� legalább 10 évi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlat,

b)� MA/MSc vagy azzal egyenértékű végzettség, valamint MTA doktora cím, vagy azzal egyenértékű szakmai elismerés (Kossuth-díj, Széchenyi-díj, Ybl-díj),

c)� alkalmasság a hallgatók és a tudományos utánpótlás kutatómunkájának vezetésére,

d)� önálló kutatási gyakorlat alapján széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,

e)� iskolateremtő oktatási, tudományos és szakmai munkásság, oktatási és tudományszervezői tapasztalat és irányítási készség,

f)� rendszeres szakmai közéleti tevékenység folytatása,

g)� megfelelő publikációs tevékenység végzése, idegen nyelven is,

h)� képesség idegen nyelvű előadás tartására.

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az álláshelyre kiírt speciális követelményeknek.

A kinevezésére és javadalmazásra a jogszabályok közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, e törvények végrehajtásáról rendelkező 53/2006.(III.14.) Korm. rendelet megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti Felépítés és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai az irányadóak.

A tudományos tanácsadói munkakörbe történő kinevezés során határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesül, ill. - az Egyetem közalkalmazottja esetében - a korábbi kinevezés módosul.

A pályázó pályázatában hitelt érdemlően mutassa be, hogy teljesíti a kinevezéshez előírt feltételeket.

A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó

-���� munkahelyének megnevezését, beosztását,

-���� tudományos fokozatát, kitüntetését, idegennyelv-tudását,

-���� szakmai, illetőleg oktatói, tudományos vagy művészeti munkáját és annak eredményeit,

-���� jelentősebb tanulmányútjait,

-���� oktató-nevelő és tudományos (művészi) munkájára vonatkozó jövőbeni terveit.

A pályázathoz mellékelni kell:

-���� részletes szakmai önéletrajzot,

-���� a tudományos munkák publikációs jegyzékét,

-���� az egyetemi szintű végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, továbbá jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratok hitelesített másolatát.

-���� az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetén érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

-���� nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezésre, ill. kinevezés-módosításra - az Egyetem Humánpolitikai Szabályzatában foglalt eljárás alapján – 2013. június 1-i hatállyal kerül sor.

A pályázatok benyújtásának határideje 2013. április 2.

A pályázatok elbírálási határideje: 2013. május 22.

A pályázattal kapcsolatos további információt Azary Orsolya ad.

(Telefon: 463-1503, e-mail: orsolya@vik-dh.bme.hu)

A pályázatokat elektronikusan az orsolya@vik-dh.bme.hu e-mail címre, továbbá az alábbi címre kell benyújtani 1 eredeti és 1 másolati példányban, ahol az Egyetem belső szabályzatai és egyéb szabályozásai megtekinthetők.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatala

Cím: 1117 Budapest XI., Magyar tudósok körútja 2.

Q. ép. B. szárny mfszt. 17.

���������������������������������������������������������� ���������������������������������� ����������� Dr.Vajta László s.k.

��������������������������������������������������������������������������������������������� ���� a munkáltatói jogkör gyakorlója