Felkészülést segítő források (gazdaságinformatikus mesterszaknál)

 

Valószínűségszámítás

Alapfogalmak, axiómák, a valószínűség tulajdonságai

Feltételes valószínűség, események függetlensége

Klasszikus valószínűség, geometriai valószínűség

Valószínűségi változó, eloszlásfüggvény, diszkrét és folytonos eset

Nevezetes diszkrét valószínűségi változók binomiális, Poisson, geometriai

Nevezetes folytonos valószínűségi változók egyenletes, exponenciális, normális

Várhatóérték, szórás, momentumok, Markov- és Csebisev-egyenlőtlenség

Együttes- és vetületi eloszlásfüggvény, függetlenség, konvolúció

Kovariancia, korrelációs együttható, kétdimenziós normális eloszlás, polinomiális eloszlás

Feltételes eloszlás, feltételes várhatóérték, lineáris regresszió

Nagy számok törvényei, centrális határeloszlás-tételek

Ajánlott irodalom:

 • Ketskeméty László: Valószínűségszámítás (1998), letölthető:  http://cs.bme.hu/~pricsi/valszam/jegyzet_kela.pdf/
 • Solt György: Valószínűségszámítás. Bolyai-könyvek sorozat, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.
 • Denkinger Géza: Valószínűségszámítási gyakorlatok. Tankönyvkiadó, Budapest, 1996.
 • Rényi Alfréd: Valószínűségszámítás. Tankönyvkiadó, Budapest, több kiadásban.
 • William Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

Diszkrét matematika

Leszámlálási problémák

Elemi leszámlálás (ismétlés nélküli és ismétléses permutációk, variációk és  kombinációk), alkalmazás összetettebb leszámlálási feladatokra

Binomiális együtthatók, binomiális tétel és egyszerű alkalmazásai

Gráfelmélet

Gráfelméleti alapfogalmak, Fák elemi tulajdonságai, Prüfer-kód, Kruskal-tétel

Euler- és Hamilton-körök, Síkbarajzolhatóság

Párosítások páros gráfban, Kőnig, Hall és Gallai tételei, Párosítások tetszőleges gráfban, Tutte-tétel

Hálózati folyamok, Menger tételei, többszörös összefüggőség

Gráfok színezése

Ajánlott irodalom:

 • Katona Gyula Y., Recski András, Szabó Csaba: A számítástudomány alapjai. (Különösen az 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.11 fejezetek) Typotex Kiadó.

Gyakorláshoz:

 • Elekes György: Kombinatorika feladatok. (Elsősorban az 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 fejezetek) ELTE egyetemi jegyzet illetve
 • Friedl Katalin, Recski András, Simonyi Gábor: Gráfelméleti feladatok. (Elsősorban az 1.1-6, 2.1, 3, 4.1, 4.2, 5, 6, 7.1-3 fejezetek) Typotex Kiadó.

Vállalatgazdaságtan

1. Az üzleti gazdaságtan alapjai

A vállalkozás-gazdaságtan közgazdasági háttere: gazdaságpszichológiai alapok, komparatív előnyök és szakosodás, a tranzakciós költségek és a vállalatok, termelési tényezők, költségminimalizálás, csökkenő hozadék, a pénz mint általános termelési tényező.
Tőkejavak árazódása: kockázatkerülési együttható, hatékony és piaci portfólió, tőkepiaci árfolyamok.
A vállalati pénzügyek alapjai: részvénytársaságok, profit és nettó jelenérték, osztalékközömbösség, finanszírozásközömbösség, pénzáramlások, részvények árfolyama, az NPV-k beépülése.

2. A menedzsment alapjai

A szervezetek és a menedzsment: alapfogalmak a menedzsment területén, menedzsmentirányzatok.
A szervezetek struktúrája és kultúrája: strukturális jellemzők, a szervezeti formák sajátosságai, szervezeti kultúra.
Csoportmunka: a csoportok működésének jellemzői, a csoportok típusai, a sikeres csoportmunka jellemzői, a csoportok kialakulása, a csoportmunka módszerei, brainstorming.
Motiváció: tartalomelméleti és folyamatelméleti modellek.
Sikeres vezetés, vezetési stílus: tulajdonságelméleti, magatartástudományi és szituációelméleti megközelítések.
Döntéselmélet: döntéstani alapfogalmak, döntési alapmodell, döntési mátrix, döntési folyamat.

3. A minőség- és megbízhatóságmenedzsment alapjai

A minőségmenedzsment fejlődési szakaszai: minőségellenőrzés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, TQM, minőségiskolák összehasonlítása.
Folyamatos fejlesztés: folyamatok menedzselése, hatlépéses folyamatjavítás, 8D-riport, folyamatábra, ok-okozati (Ishikawa, halszálka) diagram, Pareto (ABC) elemzés, FMEA, folyamatképesség, ellenőrzőkártyák.
Megbízhatóságelmélet: a minőség és a megbízhatóság kapcsolata, a megbízhatóság értelmezése, megbízhatósági jellemzők nemparaméteres becslése, rendszerek megbízhatósága, TPM.

4. A termelés-és szolgáltatásmenedzsment alapjai

A termelés tömegszerűsége: gyártási és szolgáltatási folyamatok osztályozása tömegszerűségük alapján, a tömegszerűség kapcsolata a termék iránti igénnyel.
Az egyedi gyártás menedzsmenteszközei: a projektmenedzsment alapfogalmai, hálótervezés, CPM.
A sorozat- és tömeggyártás menedzsmenteszközei: a kapacitáselemzés, a készletgazdálkodás és a termelés-gazdaságtan alapjai.

Ajánlott irodalom:

 • Kövesi J. (szerk.): Menedzsment és vállalkozásgazdaságtan – üzleti tudományi ismeretek. Typotex Kiadó, Budapest, 2015

Pénzügyi ismeretek

A pénzügyi rendszer lényege, jellemzői, A pénzügyi közvetítés intézményei

A pénzügyi piacok jellemzése, pénz és tőkepiac, elsődleges és másodlagos piac

A pénzügyi eszköz és az értékpapír lényeges vonásai

A pénzügyi eszközök értékelésének alapjai, a pénzáramok nagysága, időbeli ütemezése, a pénzáramok kockázatossága

A hozam-kockázat viszony alapvonásai, A piaci hatékonyság értelmezése

A pénzügyi döntések alapvető jellemzői, befektetési és finanszírozási döntések

A befektetési és finanszírozási döntések alapvető jellemzői a részvénytársaságoknál

A részvényesi érték maximalizálás elve a vállalatoknál

Az megbízó-ügynök kérdés lényege

A számviteli beszámoló felhasználása értékelési célra, A számviteli beszámoló alapvető részei

A pénzügyi mutatók szerepe az értékelésben, piaci mutatók

A befektetési döntések alapjai, A pénz időértéke, A pénz jövő és jelen értéke, Pénzáramok és időskála

Kamatos kamat számítás, Több pénzáram jelen és jövőértéke, Nettó jelenértéke és belső megtérülési ráta

Az évjáradék jelen és jövőértéke, Az örökjáradék, A diszkontráta meghatározása, Diszkontráta és az infláció összefüggése

Éven belüli kamatperiódusok, Éves kinyilvánított és effektív kamatláb

Az értékpapír fogalma, csoportosítása

Az értékpapír értékelés alapmodellje, a diszkontált cash flow modell

A részvények fogalma, jellemzői az értékelés módszerei

Osztalék értékelési modell állandó és növekvő osztalék esetén

A részvények elvárt hozamrátája, A részvények piaci árát és elvárt hozamát alakító tényezők

Az elsőbbségi részvények értékelésének jellemzői

A kötvény fogalma, típusai, A kötvény jellemző vonásainak ismerete: névérték, a kötvény névleges kamatlába, a kötvény lejárata, a kötvény piaci értéke, a kötvény lejáratig számított hozama

Kapcsolat a kötvény elvárt hozama és a kötvény névleges kamatlába között

A diszkont kincstárjegy, államkötvény jellemzői kockázat és hozam szempontjából

Ajánlott irodalom:

 • Pálinkó Éva -- Szabó Márta: Vállalati Pénzügyek. Typtex Kiadó, 2006. 1--6. fejezet.

Vállalatirányítási rendszerek

1. Vállalati információs rendszerek fejlődése

Vállalatirányítási rendszerek helye, feladata. Fejlődés az üzleti munkamegosztás nézetéből. Vállalatirányítási rendszerek a számítógéppel integrált gyártás megközelítésében. Vállalatirányítási rendszer bevezetésének legnagyobb akadályai.

2. Standard integrált vállalatirányítási rendszerek alapjai

Fogalma. Terhelés-megosztási architektúrák. Standard rendszerek működésének alapdokumentumai: bizonylatok, ezek állapotai és élettörténetük, metódusok, interaktív technikák. Metódusok összefogása mozgásnemekbe és tranzakciókba. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.

3. Integrált rendszerek adatmodellje

Vállalati törzsadatok, cégadatok. Telephelyek. Raktárak. Tipikus adatszerkezetek.

Cikkek, tételek: Általános törzsadatok, készletezési és tervezési adatok, fajtái számviteli értelemben, főkönyvi adatok, raktári készletvezetés, készletértékelési módszerek és számviteli készletérték. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.

Termékcsalád, cikkcsoport. Anyagjegyzék. Tipikus adatszerkezetek.

Gépek, berendezések, kapacitások. Dolgozók, bérkategóriák. Műveletterv, műveletek. Tipikus adatszerkezetek.

4. Rendelés-feldolgozás

Ajánlat. Vevői megrendelés, sajátkockázatú megrendelés. Rendelés elfogadás: teljesíthetőség és hitelképesség vizsgálat. Elfogadott rendelés. Primer szükséglet. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok.

5. Szükségletszámítás, ütemezés

Készletszintek, egyszerű feltöltő algoritmus. MRP I, MRP II bemeneti adatai, kimenetei adatai, algoritmusa. Elosztási erőforrás tervezés (DRP), törzsadatai, bemeneti adatai, kimenetei adatai, algoritmusa.

6. Beszerzés

Szállítói hálózat felépítése. Fogalomtár. Áru beérkeztetése és Minőségi átvétele. Árubeérkeztetés. Áruátkönyvelés/szállítás a szabad készletek közé. Fogalomtár.

Számlafogadás. Számlaellenőrzés. Számla könyvelése. Fogalomtár. Számla kifizetése. Kifizetés könyvelése és számla-leszámítolás. Fogalomtár. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.

7. Gyártás

Gyártásátfutás. Gyártási feladatok jóváhagyása. Gyártási rendelések kiadása. Anyagkönyvelés. A gyártási rendelések készre jelentése. A termelés anyagi, műszaki és ügyviteli feladatai.

Dokumentációk, bizonylatok kezelése. A termelés anyagi feltételeinek biztosítása. Munkaelőkészítés, munkaadagolás. Műszaki, ügyviteli változtatások. Selejtkezelés.

8. Kiszállítás és számlázás

Szállítólevél elkészítése. Szállítás. Számla elkészítése. Fogalomtár. Fizetés beérkeztetés a könyvvitelhez. Számla könyvelése. Fizetés beérkezés könyvelése és számla-leszámítolás. Bizonylatok életciklusa. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.

9. Előleg

Előlegfizetés bizonylatai. Vevői végszámla elkészítése és könyvelése. Szállítói végszámla fogadása és könyvelése. Bizonylatok életciklusa. Fogalomtár. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.

10. Befektetett eszközök

A tárgyi eszközök kezelésének informatikai támogatása, beszerzés, nyilvántartásba vétel, üzembe helyezés, értékcsökkenés elszámolása, tartozékok, egyéb módosítások, kivezetés, törlés. Tipikus adatszerkezetek, bemenő és kimenő adatok, algoritmusok.

11. Rendszerintegráció

Az integrációs kényszer kialakulása. Fizikai összeépítés. Alkalmazásintegráció.

12. Egy konkrét integrált nagyvállalati rendszer

Főbb funkcionális modulok. Rendszer-architektúra, működés. A rendszer magas szintű adatmodellje. Testreszabás eszközei. Fejlesztési eszközök. Interfészek külső rendszerek és programok felé.

Ajánlott irodalom:

 • Az 1--10. fejezetekhez: Hetyei József szerk.: Vállalatirányítási információs rendszerek Magyarországon. ComputerBooks, Budapest, 1999, 23-94. oldal
 • A 11. fejezethez: Szeredi Péter, Lukácsy Gergely, Benkő Tamás: Szemantikus világháló elmélete és gyakorlata. Typotex, Budapest, 2005, 8.1. fejezet.
 • A 12. fejezethez: José A. Hernández, Jim Keogh, Franklis F. Martinez: SAP R/3 kézikönyv. Panem, Budapest, 2007. 1. és 2. fejezet.

Programozási és hálózati ismeretek

Objektum-orientált programozás alapfogalmai, elvei, objektum fogalma.

Osztály, egységbezárás, védelem és információtakarás fogalma.

Konstruktor, destruktor. Statikus tagok

Az öröklés szerepe az objektumorientált programozásban.

Öröklés, származtatott osztály, alaposztály.

Virtuális függvények és absztrakt osztályok.

Függvénynév és operátor túlterhelés (overload) jelentőssége. (Példát is kell tudni adni C++, Java vagy C# nyelven.)

Generikus osztályok és adatszerkezetek jelentősége.

Fontosabb adattípusok belső felépítése és működése (pl.: láncolt lista)

A feladat gyakorlati része az OO alapokat kérdezi vissza a gyakorlatban, vagy valamilyen algoritmikus feladat elvégzéséhez szükséges kód megírását kéri számon. A nyelv szabadon választható (C++/Java/C# közül). A gyakorlati feladatok az alábbi témakörből kerülhetnek ki:

A megadott UML diagram alapján készítse el az osztálystruktúrát C++, JAVA vagy C# nyelven.

Bináris fa bejárása, adott szinten lévő elemek átlaga, adott részfa átlaga.

Adott tömb elemeinek sorba rendezése, adott szempont szerint vagy két rendezett tömb összefésülése.

Függvény készítése, mely megmondja, hogy a paraméterként megkapott egész szám bináris ábrázolásában hány darab 1-es / 0-a szerepel.

Fibonacci sor első n, vagy n. elemének kiszámítása.

Adott formátumban eltárolt gráf vizsgálata. (Van-e benne kör, n. szintű szomszéd kiíratása, összefüggő-e)

Relációs adatmodell elemei, Relációk

Kényszerek (Entitás, Referenciális,) Műveletek (relációs algebra)

Funkcionális függőségek és normál formák (1NF, 2NF, 3NF, BCNF), Normalizáció

Adatmodellezés, E/K diagramok (attribútum, entitás, kapcsolat, kardinalitás)

E/K leképzés relációs modellre, SQL nyelv

Select (join, orderby, groupBy, having... )

Insert, Update, Delete, Create table (adattípusok ismerete)

Indexek, B* fa működése, B fa

Hierarchikus indexek, Tranzakciók

ACID tulajdonságok

Anomáliák (piszkos olvasás, elveszett módosítás, nem megismételhető olvasás, fantom rekord)

Tranzakciós naplózás (redo, undo, redo/undo)

Izolációs szintek és anomáliák (SQL Standard szerint)

A feladat gyakorlati része az alábbi témakörben várható:

Egyszerű vagy komplex lekérdezés implementálása SQL-ben.

Szűrők, kifejezések, operátorok.

Aggregátok, csoportosítás, rendezés.

Join és alkalmazásai, beágyazott lekérdezések, unionok.

Gyakorlati SQL-es példa: Az alábbi táblaszerkezetű adatbázisból kérdezze az ... feltételt kielégítő rekordokat.

Hálózati ismeretek:

Vállalati hálózatok

Közhasznú hálózatok

Hálózati hardver

       a. Lokális hálózatok

       b. Nagyvárosi hálózatok

       c. Nagy kiterjedésű hálózatok

       d. Vezeték nélküli hálózatok

Hálózati szoftver

       a. Protokollhierarchiák

       b. A rétegek tervezési kérdései

       c. Összeköttetés alapú és összeköttetés nélküli szolgálatok

Hivatkozási modellek

       a. Az OSI hivatkozási modell

       b. A TCP/IP hivatkozási modell

Az OSI és a TCP/IP hivatkozási modell összehasonlítása

Biztonsági kérdések, protokollok (MD5, PGP, RSA)

 

Ajánlott irodalom:

 • Benedek Zoltán, Levendovszky Tihamér: Szoftverfejlesztés C++ nyelven, SZAK kiadó, 2007
 • Kondorosi Károly, Szirmay-Kalos László, László Zoltán: Objektum orientált szoftverfejlesztés, ComputerBooks http://www.tankonyvtar.hu/informatika/objektum-orientalt-080905-184
 • Nyisztor Károly: Gyakorlati C++, Kossuth Kiadó, 2004
 • B. Stroustrup: The C++ programming language Addison-Wesley, 3rd Edition, 2000
 • (Bjarne Stroustrup: A C++ programozási nyelv, Kiskapu 2001)
 • Tóth Bertalan: Programozzunk C++ nyelven, ComputerBooks, 2003
 • Benkő Tiborné, Benkő László: Programozási feladatok és algoritmusok Turbo C és C++ nyelven, ComputerBooks, 1997
 • Jeffrey D. Ullmann, Jennifer Widom: Adatbázisrendszerek -- Alapvetés, Panem Kft, 2008.
 • Garcia -- Hector Molina, Jeffrey D. Ullmann: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem Kft., 2008.
 • Andrew S. Tanenbaum: Számítógép-hálózatok. Panem Kft., 2003.