Aktuális oktatásszervezési információk

Az oldal a Covid-19-es világjárvány idején jött létre és az akkori oktatásszervezési információkat tartalmazza. Utolsó módosítás: 2021. december 01.

 
Ezen az oldalon a VIK oktatóit és hallgatóit érintő általános információk, szabályozások találhatók fordított időrendi sorrendben. A tájékoztatók tartalmáért a Kar mindenkori dékánja és oktatási dékánhelyettese felelős.

Figyelem: az egyetemi foglalkozások reggeli hivatalos kezdési időpontja 8h15, a korábbi 8h30-as kezdés már nincs érvényben !Számonkérések szervezésére vonatkozó szabályok a VIK-en a 2021/22. tanév 1. félévében

(VIK KTB döntés 2021.11.26.)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága (VIK KTB) a tanulmányi cselekmények szervezésére vonatkozóan a következő kiegészítő szabályokat adja ki.

A zárthelyik, vizsgák és szigorlatok, továbbá záróvizsgák szervezésére vonatkozó szabályzatok és állásfoglalások

 1. BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
 2. 8/21. sz. (2021. július 20.), továbbá a módosításáról szóló 13/2021. (IX. 2.) és 17/2021. (X. 27.) számú rektori-kancellári közös utasításokkal egybeszerkesztett rektori-kancellári közös utasítás (RKU)
 3. BME Tájékoztató (2021. augusztus 16.) (Táj.)

A távolléti szóbeli számonkérésekre vonatkozóan az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelveit kell értelemszerűen alkalmazni:


AZ ETB 2020. november 17-i irányelvei (ETBI)

Az e dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a fenti szabályzatok alapján kell eljárni.

Zárthelyik, önállómunka-beszámolók, vizsgák és szigorlatok lebonyolítása

RKU III.pont:

 1. Az oktatást a II. szakaszban foglalt védelmi intézkedések mellett jelenléti formában kell megszervezni.
 2. A tanulmányi foglalkozások során a maszk viselése nem kötelező, de a maszk viselése nem tiltható meg és a maszk levételére hallgató nem kötelezhető.
 3. A fertőzésveszély csökkentése érdekében egyes tanulmányi cselekmények (teljesítményértékelések, feladatbeadás és értékelés, konzultáció stb.) információs rendszerek útján is lebonyolíthatók.

ETBI III. pont:

 1. Távolléti szóbeli teljesítményértékeléseken (szóbeli beszámoló, vizsga, szigorlat szóbeli része) előírható a hang- és képkapcsolat létesítése, illetve folyamatos fenntartása.
 2. Képkapcsolat esetén csak a hallgató közvetlen munkakörnyezetének bemutatása kérhető (asztalfelület igen, szobakörkép nem). A hallgató személyi okmányai ellenőrizhetők, de felvétel nem készíthető róluk. Csak olyan okmány bemutatása írható elő, amely az oktató számára hozzáférhető, az azonosítást szolgáló személyes adatokat tartalmazza.
 3. A teljesítményértékelésről kép-, illetve hangfelvétel nem készíthető.


VIK KTB kiegészítés

 1. A zárthelyiket (ide értve ezek pótlását is) a tantárgyi adatlapon meghirdetett számban és feltételekkel jelenlétben kell megtartani.További pótlás az oktató döntése alapján jelenlétben lehetséges.
 2. Önálló munka (Témalaboratórium, Önálló laboratórium, Diplomatervezés 1) beszámolók tanszéki döntés alapján jelenléti, hibrid és távolléti formában is szervezhetők.
 3. A vizsgákat a tantárgyi adatlapon rögzített módon (írásbeli, szóbeli, kombinált) kell lebonyolítani.
 4. A vizsgarendet, ezen belül a meghirdetett vizsgaalkalmak számát a már egyeztetett vizsgarendhez képest nem változtatjuk meg.
 5. Kizárólag szóbeli vizsgák távolléti módon is szervezhetők. Kombinált vizsga szóbeli része – függetlenül attól, hogy kötelező vagy opcionális a szóbeli rész – csak jelenlétben szervezhető. A távolléti szóbeli vizsga diagnosztikus része („beugró”) információs rendszer segítségével is lebonyolítható. A távolléti szóbeli vizsga tényét és lebonyolításának módját a szorgalmi időszak végéig közzé kell tenni.
 6. Szóbeli vizsgán továbbra is ajánlott legalább két oktató (bemutatkozást követő) jelenléte, de a jelenlegi helyzetben kapacitásokok miatt ettől a vizsgáztató tanszékvezetői engedéllyel eltérhet. A jelen félévben tett harmadik vizsga, vagy összességében a hatodik alkalommal letételre kerülő vizsga esetében legalább két vizsgáztató jelenléte szükséges. Szigorlat szóbeli részén két oktató jelenléte alól nem adható felmentés.
 7. Távolléti szóbeli vizsga technikai ellehetetlenülését a hallgatónak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 24 órán belül emailben jeleznie kell az oktatónak megfelelő indoklással. Az ilyen eseteket leszámítva a harmadik vizsgaalkalomtól kezdődően a vizsgák ebben a félévben is különeljárásidíj-kötelesek, a Felsőoktatási törvényben előírt maximum 6 vizsgakísérlet továbbra is hatályban van.
 8. A TVSZ szerint a megtekintésre lehetőséget kell adni. Megtekintés távollétben is szervezhető.
 9. A KTB folyamatosan monitorozza a vizsgaeredményeket és a TVSZ 119. §. (5) pontjával összhangban, ha kötelező vagy kötelezően választható (a képzés programjában nevesített) tantárgyból a vizsgázók legalább kétharmadának (de legalább 10 fő) – ide nem értve a javító- és ismétlő vizsgán résztvevőket – tudását elégtelenre értékelték, a KTB újabb vizsgaalkalom kiírását rendelheti el.

Szakdolgozatok és diplomatervek beadása, záróvizsgák szervezése

VIK KTB kiegészítés

 1. A szakdolgozatokat és diplomaterveket a korábban megjelölt határidőig (2021. december 10., késedelmesen december 19.) kell beadni a VIK Diplomaterv Portálon elektronikus formában – mesterképzésre jelentkező BSc-s hallgató esetében nem engedélyezhető a késedelmes beadás. A dolgozatok nyomtatott és bekötött példányát is be kell adni. A szakdolgozat- és diplomaterv-kiírások nyomtatott és tanszékvezető által aláírt példányát a dolgozatba be kell illeszteni.
 2. Elkülönített záróvizsga időpontja: 2022. január 3., nem változik. Tanszéki védések, szóbeli záróvizsgák: 2022. január 4-28., a mesterképzésre jelentkező számára 2022. január 4-7., nem változik.
 3. A hallgatók továbbra is a Tanulmányi Rendszerben (TR) és a védést szervező tanszéken jelentkeznek záróvizsgára.
 4. Az alapképzésben a záróvizsga elkülönített része elektronikus formában, de jelenlétben bonyolítandó írásbeli vizsga, amelynek részletes szabályait a VIK más formában teszi közzé.
 5. A záróvizsga-bizottságokat a tanszékek a TVSZ alapján a tanszéki munkatársak jelenlétével szervezik. A bizottság külső tagja információs rendszeren keresztül is csatlakozhat a bizottsághoz.
 6. Az alap- és mesterképzés diplomamunka megvédésével egybekötött szóbeli vizsgája (továbbiakban: szóbeli vizsga) általában jelenléti formában zajlik.
 7. Amennyiben a hallgató egészségügyi okokból nem tud a szóbeli vizsgán jelen lenni, és a 2021/22. tanév 1. félévében záróvizsgát kíván tenni, a TR-ben beadott „Egyéb, 999-es” kérvényben kell kérvényeznie a távolléti záróvizsgát 2021. december 10-ig. A kérvényhez orvosi igazolást kell mellékelni.
 8. Amennyiben a hallgató a szóbeli vizsgán a záróvizsga-időszakban kialakult Covid-19 fertőzés vagy karanténkötelezettség miatt nem tud megjelenni, érintettségét a TR-ben leadott 088-as kérvénnyel, illeve ezzel egyidejűleg a szóbeli vizsgát szervező tanszéken jeleznie kell.
 9. A tanszékek megszervezik a 7. és 8. pont szerint leadott és a KTB által elfogadott kérvénnyel rendelkező hallgatók számára a távolléti szóbeli vizsgát. A távolléti szóbeli vizsgán a résztvevők folyamatos hang- és képkapcsolatot tartanak fenn az ETBI szerint, ezért a szóbeli vizsgán távolléti formában résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell megfelelő színvonalú, hang- és képtovábbításra alkalmas eszközzel, valamint hálózati kapcsolattal.
 10. Az egészségügyi előírások betartásáért a védést szervező tanszék felelős.


 

Oktatás szervezése a VIK-en a 2021/22. tanév első félévében

(VIK KTB Döntés, 2021.08.24.)


A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága (VIK KTB) az 2021/22. tanév első félévére vonatkozóan az alábbi kiegészítő szabályokat adja ki. A szabályozás kitér a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus lebonyolításával kapcsolatos ideiglenes kollégiumi kiköltözés (NEK-IKK) oktatásszervezési következményeire is.

Az oktatás szervezésére vonatkozó utasítások és tájékoztatók

 1. BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
 2. 8/21. sz. (2021. július 20.) rektori-kancellári közös utasítás (RKU)
 3. BME Tájékoztató (2021. augusztus 16.) (Táj. 1.)
 4. Frissített tájékoztató (2021. augusztus 18.) (Táj. 2.)


Tanulmányi cselekmények szervezése

RKU III. pont:

A tanulmányi cselekményeket – jogszabály vagy fenntartó eltérő rendelkezésének hiányában – (...) általános védelmi intézkedések mellett – jelenléti formában kell megszervezni.

Táj. 1. II.1. pont:

Az ágazati irányító döntése alapján a félév teljes egészében, minden tanulmányi cselekményre kiterjedően jelenléti oktatási rendben kezdődik, a kurzusokat ennek megfelelően kell meghirdetni. A tanulmányi rendszerbe felvitt, a hibrid vagy távolléti oktatáshoz tartozó kurzusok felvételének lehetőségét ki kell zárni.

Táj. 1. III.3.,4. pont:

A külföldi hallgatók az oktatásban jelenléti formában vesznek részt.

Amennyiben a külföldi hallgató nem tud a jelenléti oktatási formában részt venni, úgy számára – figyelemmel a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 80. § (2a) bekezdésében foglaltakra – az oktatást aszinkron távolléti oktatási formában kell biztosítani.

VIK KTB kiegészítés

 1. Az előadások, tantermi és laboratóriumi gyakorlatok minden szakon és képzési szinten, valamint oktatási nyelven jelenléti formában tartandók meg.
 2. A foglalkozások során távolságtartásra nincs szükség, minden ülőhely elfoglalható.
 3. A kari tanács 2021. április 20-i döntése alapján jelenléti oktatás mellett is távolléti formában szervezendő kurzusok (általában: egyes szabadon választható tantárgyak) szervezhetők távolléti formában.
 4. A teljesítményértékeléseket (különösen: kis- és nagyzárthelyi) jelenléti formában kell megszervezni.
 5. A jelenléti oktatásban részt venni nem tudó külföldi hallgatók számára aszinkron módon elérhető segédanyagot kell biztosítani. Ezek a hallgatók az E022 sz. kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérelemmel kérhetik a távolléti oktatást.
 6. A javítás és a pótlás rendjére vonatkozóan a TVSZ érvényes, eltérő szabályozás nincs.

Különleges szabályok a NEK-IKK kapcsán

Táj. 1. I.2. pont:

A NEK 2021. szeptember 5-12. között lesz, így a szálláshely biztosítás ezt az időszakot, valamint a kollégiumok átadása, kiürítése, takarítása, előkészítése miatt az ezt megelőző és követő néhány napot öleli fel.

Táj. 1. I.4. pont:

Az Egyetem a kollégiumokban elsődlegesen az elsőéves, illetve a szociális okból rászoruló, továbbá azon hallgatókat szállásolja el, akik a nyár folyamán kollégiumban laktak és az őszi félévre is sikeresen pályáztak, valamint akik esetében kollégiumi lakhatásuk biztosítása szükséges. A felvételi eljárás az Egyetemi Hallgatói Képviselettel egyetértésben, velük együttműködve kerül kialakításra.

Táj. 1. II..4. pont:

(...) a kollégiumokba beköltözni nem tudó felsőbbéves hallgatók (az összes hallgató kevesebb mint 10%-a) számára az oktatást, különösen a személyes jelenlétet igénylő tanulmányi foglalkozásokat – kari hatáskörben – úgy kell megszervezni, hogy a jelenléti formában tanuló hallgatókkal azonos vagy közel azonos értékű oktatási szolgáltatásban részesüljenek (aszinkron formában elérhető kell tenni számukra a tanulmányi foglalkozások anyagát, az önálló tanulást segítő anyagokat kell biztosítani számukra, a személyes jelenlétet igénylő [pl. labor] foglalkozásokat időben elcsúsztatva, októbertől kezdődően kell számukra biztosítani, stb.).

VIK KTB kiegészítés

 1. A kollégiumi lakhatás korlátozása az első és a második oktatási hétre terjed ki, de a visszaköltözés kedvezőtlen esetben a harmadik oktatási hét első napjait is igénybe veszi. A mintatanterv szerint elsőévesek számára meghirdetett kurzusokat nem elsőéves hallgatók is felveszik.
 2. Az alábbi szabályok minden szakon és képzési szinten, valamint oktatási nyelven tartandó kurzusra érvényesek.
 3. Az előadások jelenléti formában szervezendők, de kötelező az első három hét anyagát aszinkron formában közzétenni. Korábban készített anyagok használhatók.
 4. A tantermi gyakorlatok jelenléti formában szervezendők, de kötelező az első három hét anyagát aszinkron formában közzétenni. Korábban készített anyagok használhatók. A hiányzás a kiköltöztetett kollégisták részére igazolt és nem számít bele a TAD-on rögzített hiányzási lehetőségekbe.
 5. Az első oktatási hétre laboratóriumi gyakorlat nem szervezhető. A laboratóriumi kurzussal kapcsolatos megbeszélés, csoportbeosztás a tantárgyfelelős döntése alapján akár távolléti formában is szervezhető.
 6. A második és a harmadik heti laboratóriumi gyakorlatról való hiányzáshoz a TAD-on rögzített pótlási lehetőségeken kívül további egy-egy pótlási lehetőséget kell biztosítani. A pótlásra a laboratórium rendjének megfelelően, akár a szorgalmi időszak végén is sor kerülhet.
 7. A tantermi és a laboratóriumi gyakorlatokról való hiányzás igazolását a tantárgyfelelős előírhatja. Az igazolást a Kollégiumi Bizottság vagy a Hallgatói Képviselet elnöke állíthatja ki.
 8. A harmadik oktatási hét végéig (szeptember 24.) részteljesítmény-értékelés és összegző teljesítményértékelés (különösen: kiszárthelyi) nem tartható.
 9. A jelenléti oktatás lebonyolításában oktatóként részt vevő doktoranduszok és felsőbbéves hallgatók (demonstrátorok) kérhetik a fenti időszakban is a kollégiumi elhelyezést a 089 sz. kérelem leadásával 2021. augusztus 26-ig.
 10. A kiköltözéssel érintett hallgatók – amennyiben megoldható – a fenti időszakban is részt vehetnek a jelenléti oktatásban. Felhívjuk a hallgatókat, hogy a fenti hiányzási és pótlási lehetőségekkel felelősen éljenek, mihamarabb költözzenek vissza a kollégiumba és kapcsolódjanak vissza a jelenléti oktatásba.

 Számonkérések szervezésére vonatkozó szabályok a VIK-en a 2020/21. tanév 2. félévében

(VIK KTB döntés 2021.05.13.)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága (VIK KTB) a 2020/21. tanév 2. félév vizsgaidőszakára a következő szabályokat adja ki.


A zárthelyik, vizsgák és szigorlatok, továbbá záróvizsgák szervezésére vonatkozó szabályzatok és állásfoglalások

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)

 1. A 2020. november 16-i rektori-kancellári közös utasítás (intézkedési terv, IT)
 2. AZ ETB 2020. november 17-i irányelvei (ETBI)
 3. A BME rektora 2021. május 11-i tájékoztatója (RT)
 4. VIK KTB 2020. november 24-i döntése (VIKD)

Az e dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a fenti szabályzatok alapján kell eljárni.

A 2021. május 10-én kelt 2/2021. számú rektori-kancellári közös utasítás hatályon kívül helyezte az 1/2021. számú rektori-kancellári közös utasítást, így a tanulmányi cselekmények lebonyolítására vonatkozóan ismét az IT, illetve az ETBI rendelkezéseit kell alkalmazni.

A VIK KTB 2020. november 24-én kelt döntése egységes szerkezetben tartalmazza az egyetemi előírásokat és a kari kiegészítéseket a 2020/21. tanév 1. félévére vonatkozóan.

Jelen félévben az előző vizsgaidőszakban érvényes szabályokat kell alkalmazni, az alább részletezett módosításokkal.


Zárthelyik, vizsgák és szigorlatok lebonyolítása

 1. A távolléti lebonyolításhoz igazított vizsgarendet a KTB jóváhagyta, a pótzárthelyi és vizsgaalkalmakat a tanszékek ennek megfelelően hirdették meg. További módosításra kivételes esetekben a KTB engedélyével van lehetőség.

Szakdolgozatok és diplomatervek beadása, záróvizsgák szervezése

RT
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 14. § (2) és (3 ) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján engedélyezem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a tanulmányi és más, ismeretek átadását, készségek fejlesztését, továbbá ellenőrzését és értékelését szolgáló, a hallgatók és oktatók személyes jelenlétét igénylő cselekményeknek a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében, 2021. május 11. napjától kezdődően a jelenléti oktatás, jelenléti foglalkozás keretei közötti lebonyolítását kizárólag az alábbi körben:

1.   a szakdolgozat, diplomamunka, diplomaterv készítéshez szükséges, kizárólag az Egyetem területén, az Egyetem eszközeivel végezhető cselekmények (különösen: mérés, kísérlet, vizsgálat, gyártás);

(...)

6.   záróvizsgák.

Személyes jelenléttel szervezett záróvizsgán kizárólag a 60/2021. Korm. rendelet szerinti védettségi igazolvánnyal rendelkező személy vehet részt. A védettségi igazolvány meglétének ellenőrzéséről és az ellenőrzés dokumentálásáról a záróvizsgát szervező kar dékánja köteles gondoskodni. A jelen tájékoztató 1–6. pontjában foglaltak szerint személyes jelenléttel szervezett tanulmányi cselekmények során az Egyetem Járványügyi Intézkedési Tervéről szóló 13/2020. (XI. 16.) számú rektori-kancellári közös utasítás 1. Melléklet III. szakasz 3–8. bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.


VIK KTB kiegészítés

 1. A szakdolgozatokat és diplomaterveket továbbra is a korábban megjelölt határidőig (mérnökinformatikus és villamosmérnök szakon mindkét képzési szinten, valamint egészségügyi mérnök és gazdaságinformatikus mesterszakon 2021. május 14., üzemmérnök-informatikus szakon május 23.) kell beadni a VIK Diplomaterv Portálon elektronikus formában. Késedelmes leadás témavezetői engedéllyel május 23-ig lehetséges. A dolgozatok nyomtatott és bekötött példányát nem kell beadni. A szakdolgozat- és diplomaterv-kiírások nyomtatott és tanszékvezető által aláírandó példányát nem kell elkészíteni. A dolgozatokba csak a feladatkiírás elektronikus változatát kell beilleszteni.
 2. Elkülönített záróvizsga időpontja a BSc képzésben: 2021. május 26. Elkülönített záróvizsga időpontja a BProf képzésben: 2021. június 2. Tanszéki védések, szóbeli záróvizsgák: 2021. június 14 – július 2. Ezek az időpontok nem változtak.
 3. A záróvizsga-bizottságokat a tanszékek a TVSZ és az ETBI alapján a bizottság teljes vagy részleges tanszéki jelenlétével, illetve a teljes bizottság távoli részvételével szervezik.
 4. Az alap- és mesterképzés diplomamunka megvédésével egybekötött szóbeli vizsgája (továbbiakban: szóbeli vizsga) jelenléti vagy távolléti formában zajlik. A távolléti szóbeli vizsgán a résztvevők folyamatos hang- és képkapcsolatot tartanak fenn az ETBI szerint, ezért a szóbeli vizsgán távolléti formában résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell megfelelő színvonalú, hang- és képtovábbításra alkalmas eszközzel, valamint hálózati kapcsolattal.
 5. Amennyiben a hallgató jelenléti záróvizsgát kíván tenni, a TR-ben beadott „Egyéb, 999-es” kérvényben kell kérvényeznie a jelenléti záróvizsgát 2021. május 25-ig. A jelenléti záróvizsgára vonatkozó igényt ajánlott előzetesen egyeztetni a szóbeli vizsgát szervező tanszék záróvizsga-felelősével.
 6. A kérvényben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy
  • 6.a) a záróvizsga tervezett időpontjában érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik, vagy
  • 6.b) a 4. pont szerinti feltételt nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben nyilatkoznia kell, hogy vállalja a jelenléti záróvizsgával kapcsolatos egészségügyi kockázatot.
 7. A jelenléti szóbeli vizsgára vonatkozó kérvényeket a KTB bírálja el. A 6.a) szerinti kérésekről saját hatáskörben dönt, a 6.b) szerinti indokolt kéréseket átadja a dékánnak. A dékán továbbítja a kérelmeket a rektornak.
 8. A tanszékek megszervezik az elfogadott kérvénnyel rendelkező hallgatók számára a jelenléti szóbeli vizsgát. A védettségi igazolványok meglétét és érvényességét a záróvizsga-bizottság ellenőrzi és a záróvizsga-jegyzőkönyvben rögzíti.Számonkérések szervezésére vonatkozó szabályok a VIK-en a 2020/21. tanév 1. félévében

(VIK KTB DÖNTÉS, 2020.11.24.)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága (VIK KTB) az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB) 2020. november 17-i irányelveivel összhangban a távolléti oktatásban szervezendő vizsgákra és szigorlatokra vonatkozóan a következő kiegészítő szabályokat adja ki.

A zárthelyik, vizsgák és szigorlatok, továbbá záróvizsgák szervezésére vonatkozó szabályzatok és állásfoglalások

 1. BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
 2. A 2020. november 16-i rektori-kancellári közös utasítás (intézkedési terv, IT)
 3. AZ ETB 2020. november 17-i irányelvei (ETBI)

Az e dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a fenti szabályzatok alapján kell eljárni.

Zárthelyik, vizsgák és szigorlatok lebonyolítása

ETBI III. pont:

 1. Távolléti írásbeli teljesítményértékeléseken (zárthelyi, vizsga) előírható a hang- és képkapcsolat létesítése, illetve folyamatos fenntartása, ennek feltétele, hogy kapcsolat és a vizsgadolgozat elkészítése azonos rendszerben valósuljon meg. A kapcsolat teljes vagy részleges megszakadása önmagában nem minősül hallgatói szabálytalanságnak.
 2. Távolléti szóbeli teljesítményértékeléseken (szóbeli beszámoló, vizsga, szigorlat szóbeli része) előírható a hang- és képkapcsolat létesítése, illetve folyamatos fenntartása.
 3. Képkapcsolat esetén csak a hallgató közvetlen munkakörnyezetének bemutatása kérhető (asztalfelület igen, szobakörkép nem). A hallgató személyi okmányai ellenőrizhetők, de felvétel nem készíthető róluk. Csak olyan okmány bemutatása írható elő, amely az oktató számára hozzáférhető, az azonosítást szolgáló személyes adatokat tartalmazza.
 4. Ajánlott legalább heti egy vizsgaalkalom (összesen négy) meghirdetése, egyenletes létszámkorlát előírásával.
 5. A teljesítményértékelésről kép-, illetve hangfelvétel nem készíthető.

ETBI IV. pont:

2.  A félévközi összegző teljesítményértékelések (zárthelyik) ismétlésére, illetve javítására ajánlott két alkalmat biztosítani. A hallgató a második pótláson különeljárási díj megfizetése mellett jogosult részt venni, kivéve, ha hiányzása az összegző teljesítményértékelésről vagy annak első ismétléséről, illetve javításáról igazolt.

VIK KTB kiegészítés

 1. Távolléti zárthelyiket hang- és/vagy képkapcsolat létesítése nélkül kell lebonyolítani.
 2. Az alap- és mesterképzés kötelező,  kötelezően választható, elágazó és specializáció-tantárgyaiból, valamint minden olyan tantárgyból, amelynek adatlapján szerepel a 2. pótzárthelyi lehetősége, kötelező 2. pótzárthelyi (pótpótZH) meghirdetése. A 2. pótzárthelyin való részvételnek jelen veszélyhelyzetben nem feltétele a zárthelyin, illetve a pótzárthelyin való részvétel. A 2. pótzárthelyin elégtelen vagy elégtelentől különböző érdemjegy javítása céljából is részt lehet venni. Utóbbi esetben rontani is lehet.
 3. A szabadon választható tantárgyakból, ha a tantárgy adatlapján nem szerepel a 2. pótzárthelyi lehetősége, ajánlott a 2. pótzárthelyi meghirdetése Az ajánlott 2. pótzárthelyin való részvétel feltételei megegyeznek a 2. pontban írt feltételekkel.
 4. A vizsgákat a tantárgyi adatlapon rögzített módon (írásbeli, szóbeli, kombinált) kell lebonyolítani. Különösen indokolt esetben a KTB a tantárgyfelelős kérésére engedélyezhet eltérő vizsgamódszert.
 5. A tantárgyi adatlaptól eltérő vizsgamódszerre vonatkozó kérelmet 2020. november 27-ig kell elküldeni az oktatási dékánhelyettesnek.
 6. A vizsgarendet, ezen belül a meghirdetett vizsgaalkalmak számát a már egyeztetett vizsgarendhez képest nem változtatjuk meg. Indokolt esetben, ha a vizsga jellege a 4. pont szerint változott, eltérő vizsgaalkalmak is meghirdethetők.
 7. Távolléti írásbeli vizsgákat hang- és/vagy képkapcsolat létesítése nélkül kell lebonyolítani.
 8. A módosított követelményeket a szorgalmi időszak végéig közzé kell tenni.
 9. Bármely vizsga megszakadását, technikai ellehetetlenülését a hallgatónak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 24 órán belül emailben jeleznie kell az oktatónak megfelelő indoklással. Az ilyen eseteket leszámítva a harmadik vizsgaalkalomtól kezdődően a vizsgák ebben a félévben is különeljárásidíj-kötelesek, a Felsőoktatási törvényben előírt maximum 6 vizsgakísérlet továbbra is hatályban van.
 10. A TVSZ szerint a megtekintésre lehetőséget kell adni. A távolléti oktatás keretei között ez a hallgató részeredményeinek és a helyes megoldásoknak a megismerhetőségét jelenti.
 11. A KTB folyamatosan monitorozza a vizsgaeredményeket és a TVSZ 119. §. (5) pontjával összhangban, ha kötelező vagy kötelezően választható (a képzés programjában nevesített) tantárgyból a vizsgázók legalább kétharmadának (de legalább 10 fő) – ide nem értve a javító- és ismétlő vizsgán résztvevőket – tudását elégtelenre értékelték, a KTB újabb vizsgaalkalom kiírását rendelheti el.

Szakdolgozatok és diplomatervek beadása, záróvizsgák szervezése

ETBI VIII. pont

 1. A záróvizsgák osztott része, valamint a szakdolgozat-, illetve diplomamunka-védéssel egybekötött része kivételesen szervezhető jelenléti vagy hibrid formában. A jelenléti vagy hibrid záróvizsgát a vizsgát szervező kar dékánja kezdeményezésére a rektor engedélyezi.
 2. A záróvizsga-jegyzőkönyvet teljes egészében elektronikus formában kell elkészíteni és a Központi Tanulmányi Hivatalba eljuttatni a 2019/20. tanév tavaszi félévében kialakított formában.
 3. A záróvizsga-bizottságok összeállítása során nem mellőzhető a külső tag meghívása.
 4. A bizottságok egyes tagjai, illetve vizsgáztatói elektronikus hírközlő eszköz útján is közreműködhetnek a vizsgáztatás folyamatában.

IT IV. pont

2. Záróvizsga kivételesen indokolt esetben, a dékán kérésére jelenléti formában is megszervezhető, ha a rektor erre engedélyt ad.

VIK KTB kiegészítés

 1. A szakdolgozatokat és diplomaterveket továbbra is a korábban megjelölt határidőig (2020. december 11., késedelmesen december 20.) kell beadni a VIK Diplomaterv Portálon elektronikus formában – mesterképzésre jelentkező BSc-s hallgató esetében nem engedélyezhető a késedelmes beadás. A dolgozatok nyomtatott és bekötött példányát nem kell beadni. A szakdolgozat- és diplomaterv-kiírások nyomtatott és tanszékvezető által aláírandó példányát nem kell elkészíteni. A dolgozatokba csak a feladatkiírás elektronikus változatát kell beilleszteni.
 2. Elkülönített záróvizsga időpontja: 2021. január 4., nem változik. Tanszéki védések, szóbeli záróvizsgák: 2021. január 5-29., a mesterképzésre jelentkező számára 2021. január 5-8., nem változik.
 3. A hallgatók továbbra is a Tanulmányi Rendszerben (TR) és a védést szervező tanszéken jelentkeznek záróvizsgára.
 4. Az alapképzésben a záróvizsga elkülönített része elektronikus formában bonyolítandó írásbeli vizsga, amelynek részletes szabályait a VIK más formában teszi közzé.
 5. A záróvizsga-bizottságokat a tanszékek a TVSZ és az ETBI alapján a bizottság teljes vagy részleges tanszéki jelenlétével, illetve a teljes bizottság távoli részvételével szervezik.
 6. Az alap- és mesterképzés diplomamunka megvédésével egybekötött szóbeli vizsgája (továbbiakban: szóbeli vizsga) általában távolléti formában zajlik. A szóbeli vizsgán a résztvevők folyamatos hang- és képkapcsolatot tartanak fenn az ETBI szerint, ezért a szóbeli vizsgán távolléti formában résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell megfelelő színvonalú, hang- és képtovábbításra alkalmas eszközzel, valamint hálózati kapcsolattal.
 7. Amennyiben a hallgató a 6. pontban leírt feltételt nem tudja teljesíteni, és a 2020/21. tanév 1. félévében záróvizsgát kíván tenni, a TR-ben beadott „Egyéb, 999-es” kérvényben kell kérvényeznie a jelenléti záróvizsgát 2020. december 10-ig. A kérvényben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy a feltételt nem tudja teljesíteni, ezért kéri a jelenléti záróvizsgát; továbbá nyilatkoznia kell, hogy vállalja a jelenléti záróvizsgával kapcsolatos egészségügyi kockázatot.
 8. A KTB a jelenléti szóbeli vizsgára vonatkozó kérvényeket megvizsgálja, és az indokolt kéréseket átadja a dékánnak. A dékán továbbítja a kérelmeket a rektornak.
 9. A tanszékek megszervezik a 7. pont szerint leadott és a rektor által elfogadott kérvénnyel rendelkező hallgatók számára a jelenléti szóbeli vizsgát.
 10. Az egészségügyi előírások betartásáért a kari épületekbe való belépés során a VIK, a tanszéki területen a védést szervező tanszék felelős.

Megvalósítási lehetőségek

 1. Az írásbeli vizsga megtartásának ajánlott módja a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszer (Moodle) használata. A rendszer erőforrásai lehetőséget adnak a zárthelyik, vizsgák és szigorlatok hagyományos ütemezésben történő végrehajtására, azaz az egy időpontra jelentkezők ténylegesen azonos időpontban történő tesztelésére.
 2. A példák és a megoldások le- és feltöltésénél vegyék figyelembe a sávszélességből adódó időszükségletet.
 3. Az írásbeli vizsgákon a meg nem engedett egymás közötti kommunikáció kizárása érdekében törekedni kell:

a)    a hallgatók számára azonos feladatbankból összeállításra kerülő, de az egyes hallgatók számára véletlenszerű sorrendben kiadott feladatokra, feleletválasztós feladatok esetében a helyes/helytelen válaszok véletlenszerű keverésére az egyes hallgatók feladatai között (ezek Moodle szolgáltatások);
b)    olyan megoldási időkorlát beállítására, amely a hallgatók számára a megfontolt megoldást lehetővé teszi, de kevés mellette a feleslegesen maradó idő;
c)    A Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság (HEB) többletidőre jogosító határozatával rendelkező hallgatók esetében az eltérő időkorlát elkülönített számonkérési csoportban való kezeléssel egyszerűen megvalósítható.
d)    írásbeli vizsga az időkorlátok véges volta miatt max. két részre osztható, az első rész (kérdésenként rövid idő alatt megválaszolható feladatok, pl. feleletválasztós tesztkérdések) lezárása után annak tartalma a második rész (hosszabb megoldási időt igénylő pl. kifejtős kérdések, példák) alatt már nem javítható. A rövid időtartamú kérdéseket tartalmazó vizsgarészben a feladatok közötti visszalépés tiltható (Moodle szolgáltatás), a hosszabb megoldási időt igénylő feladatok esetében nem;
e)    amennyiben bármelyik vizsgarész kizáró jelleggel bír a vizsga sikeres kimenetele szempontjából (van külön minimumkövetelménye vagy sikertelensége kizárhatja a vizsga folytatását), az a TVSz 115.§ (3) pontja szerint kombinált vizsgának  tekintendő és a TVSz 115.§ (4) pont szerinti követelmények közzétételét követeli meg;
f)    a feladatok megoldásához képletek, szabadkézi rajzok, blokkvázlatok készítése is  szükséges lehet, azok elektronikus beadását (pl. telefonnal készített kép feltöltését) biztosítani kell. Ennek szükségességére a vizsga előtt közreadott tájékoztatóban fel kell hívni a vizsgázók figyelmét.

4.    Szóbeli vizsgán továbbra is ajánlott legalább két oktató (bemutatkozást követő) jelenléte, de a jelenlegi kényszerhelyzetben kapacitásokok miatt ettől a vizsgáztató tanszékvezetői engedéllyel eltérhet. A jelen félévben tett harmadik vizsga, vagy összességében a hatodik alkalommal letételre kerülő vizsga esetében legalább két vizsgáztató jelenléte szükséges. Szigorlat szóbeli részén két oktató jelenléte alól nem adható felmentés.Nagylétszámú vagy teremből közvetített előadások létrehozása és lebonyolítása (OKTATÓKNAK)

(2020. NOVEMBER 17.)

A távolléti oktatás segítése érdekében az oktatók számára készült segédanyagok:Áttérés távolléti oktatásra

(2020. november 10.)

A sajtóból ismertté vált, hogy a legújabb járványügyi intézkedések részeként a felsőoktatási intézmények áttérnek a távolléti oktatásra, a kollégiumokból a hallgatóknak ki kell költözniök. A távolléti oktatási rend egyaránt vonatkozik a tanórákra és a teljesítményértékelésekre (zárthelyik) is. A szorgalmi időszak hátralévő részére, a pótlási időszakra, valamint a vizsgaidőszakra vonatkozó részletes szabályokat az egyetemi és a kari vezetés a következő napokban hozza meg az alábbiak szerint:

Pontos intézkedéseket, szabályokat a kormányrendelet Magyar Közlönyben közzétett szövege alapján, várhatóan 2020. november 11. (szerda) este lehet kihirdetni, addig a VIK oktatóinak és hallgatóinak türelmét kérjük.

 1. Kedden, 2020. november 10-én még a jelenlegi rend szerint folyik az oktatás, a jelenléti foglalkozások megtarthatók és megtartandók.
 2. Szerdán, 2020. november 11-én rektori oktatási szünet van, semmilyen tanulmányi foglalkozás (óra, számonkérés) nem tartható.
 3. Csütörtökön, 2020. november 12-én a Tudományos Diákköri Konferencia miatt oktatási szünet van, ezért tanulmányi foglalkozásokra semmilyen formában nem kerül sor.
 4. Pénteken, 2020. november 13-án rektori oktatási szünet van, semmilyen tanulmányi foglalkozás (óra, számonkérés) nem tartható.


A rektori oktatási szünetre vonatkozó utasítás itt érhető el:
http://www.bme.hu/hirek/20201110/Valtozasok_a_tanev_rendjeben_a_koronavirus_jarvany_miatt

Bővebben:
http://www.bme.hu/sites/default/files/hirek2/RU_Rendkivuli_rektori_sz%C3%BCnet%20_20201110.pdf

Dr. Sujbert László s.k.
oktatási dékánhelyettesTanulmányi teljesítményértékelések szervezésére vonatkozó szabályok a VIK-en
a 2020/21. tanév 1. félévében

(VIK KTB döntés, 2020. október 12.)


Az alábbi szabályok a jelenlegi ún. vegyes oktatási forma esetén érvényesek, azaz jelenléti oktatás folyik, jelentős és korábban szabályozott kivételekkel. A hallgatók az egyetem területére beléphetnek, tanulmányi foglalkozásokon, teljesítményértékeléseken részt vehetnek. A pótlások és a vizsgák számára vonatkozó kari szabályokat az Egyetemi Tanulmányi Bizottság döntése után lehet megállapítani.

Alapelvek:

 1. Minden tantárgy utolsó összegző teljesítményértékelését (amelynek sikeressége esetén a tantárgy kreditjét a hallgató megszerzi) jelenléti formában kell megtartani.
 2. A félévközi összegző teljesítményértékelések formája megegyezik a tantárgy oktatási formájával, kivéve, ha az 1. pont szerint jelenlétben kell tartani.

Részletes szabályok:

 1. Vizsgával záruló tantárgyak valamennyi félévközi összegző teljesítményértékelését (zárthelyi) olyan formában kell megtartani, amilyen formában az oktatás folyik.
 2. Félévközi jeggyel záruló tantárgyak valamennyi félévközi összegző teljesítményértékelését (zárthelyi) olyan formában kell megtartani, amilyen formában az oktatás folyik, kivéve a szorgalmi időszak utolsó zárthelyijét, amelyet az oktatási formától függetlenül jelenléti formában kell megtartani.
 3. A jelenléti vagy távolléti formára vonatkozó rend a http://www.vik.bme.hu/oktatasszervezes/ oldalon található „Jelenléti és távolléti oktatás a VIK-en a 2020/21. tanév 1. félévében” c. részben olvasható.
 4. Amennyiben egy előadás és/vagy gyakorlati kurzust is tartalmazó tantárgy laboratóriumi gyakorlatait engedéllyel távolléti formában bonyolítják, az előadás és/vagy gyakorlati kurzusok oktatási formája határozza meg a zárthelyi formáját.
 5. Amennyiben egy összegző teljesítményértéklést jelenléti formában tartottak meg, a kedvezményes tanulmányi renddel rendelkező hallgatók számára távolléti teljesítményértékelést kell szervezni azonos időpontban.
 6. Vizsgával záruló tantárgyak vizsgáit jelenléti formában kell megtartani.
 7. Jelenléti formában megtartott összegző teljesítményértékelések megtekintéseit mind jelenléti, mind távolléti formában meg lehet tartani; amennyiben a teljesítményértékelés távolléti formában zajlott, a megtekintés is távolléti formában történik.
 8. A kiszárthelyik lebonyolítására ajánlott a zárthelyikre vonatkozó szabályozás követése.
 9. Az 1.- 8. szabályok a teljesítményértékelések pótlására vagy pótlásaira is vonatkoznak.
 10. Az 1.- 9. szabályok alap- és mesterképzésben, minden szakon, továbbá a magyar, a német és az angol nyelvű kurzusokra is érvényesek.TÁJÉKOZTATÓK A 2020/21. TANÉV INDÍTÁSÁHOZ (2020.09.08.)

Hallgatóknak: Az 1. és 3. féléves alapképzéses tantárgyak előadásai számára kötelező a tanterem regisztráció használata, a többi tantárgy számára opcionális. Több termes előadás esetén a regisztráció termenként történik. Tájékoztató a regisztrációhoz.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy a foglalkozások (jelenléti és távolléti is) felvételeinek feltöltése a Teams és/vagy a Moodle rendszerekbe folyamatosan zajlik. A Microsoft rendszer sajátossága, hogy az eredetileg Full HD minőségű felvételeket több alacsonyabb felbontásra is konvertálja, és a megtekintéskor rendelkezésre álló sávszélesség szerinti felbontást biztosítja "Auto" üzemmódban. A megtekintést át tudják állítani magasabb felbontásúra, de a szükségesnél kisebb sávszélesség esetén a lejátszás ilyenkor akadozhat.  A felvétel a streaming rendszer által először a legalacsonyabb felbontással kerül közzétételre, a nagyobb felbontású változatok előállítása néha napokat is igénybevehet - a Microsoft rendszerének ezen tulajdonságát nem tudjuk befolyásolni !

Oktatóknak: A BME VIK streaming rendszer használata

Oktatóknak: Videók feltöltése a Streaming platformra

Oktatóknak: Hallgatói regisztráció előkészítése a tantárgyakhoz

Oktatóknak: Teremhozzárendelés-táblázat a közvetített előadásokhoz (a nem közvetített előadások ebben nem szerepelnek, a termek száma egyes tantárgyaknál még bővülhet).


Dr. Sujbert László s.k.

oktatási dékánhelyettesJelenléti és távolléti oktatás a VIK-en a 2020/21. tanév 1. félévében

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) a 2/2020. (IX. 1.) számú rektori-kancellári együttes körlevél (továbbiakban: rektori-kancellári körlevél) alapján a VIK hallgatói és oktatói számára a következő kiegészítő szabályokat adja ki:

I.  Jelenléti oktatást végzünk:

 1. a mintatanterv szerint az alapképzés első szemeszterébe tartozó tantárgyak esetében, minden szakon, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által gondozott tantárgyak kivételével;
 2. a mintatanterv szerint az alapképzés harmadik szemeszterébe tartozó tantárgyak esetében, minden szakon, a Gazdaság- és Társadalomtudományi, valamint a Természettudományi Kar által gondozott tantárgyak kivételével;
 3. a hatvani kihelyezett villamosmérnök-képzés minden évfolyam minden tantárgya esetében.

II.  Távolléti oktatást végzünk:

 1. minden szakon és képzési szinten a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar által gondozott tantárgyak esetében;
 2. minden szakon a mintatanterv szerint az alapképzés harmadik szemeszterébe tartozó, a Természettudományi Kar által gondozott tantárgyak esetében;
 3. minden szakon a mintatanterv szerint az alapképzés ötödik és hetedik szemeszterébe tartozó előadás- és gyakorlati kurzusok esetében;
 4. minden szakon a keresztfélévben meghirdetett előadás- és gyakorlati kurzusok esetében;
 5. a szabadon választható tantárgyak előadás- és gyakorlati kurzusai esetében;
 6. minden mesterszak előadás- és gyakorlati kurzusai esetében.

III.  A laboratóriumi kurzusokat minden szakon és képzési szinten jelenléti formában kell megtartani. Egyes nem eszközigényes laboratóriumi kurzusok esetében, ahol a konzultáció megfelelő formában biztosított, távolléti oktatás lehetséges oktatási dékánhelyettesi engedéllyel.

IV.  A fentiek szerint távolléti formában oktatandó tantárgy a rektori-kancellári körlevél előírásait betartva jelenléti formában is oktatható, amennyiben ez nem ütközik a kötelezően jelenléti formában megtartandó tantárgyakkal.

V.  A kurzusok oktatásának módját a rektori-kancellári körlevél rendelkezése szerint a Neptun tanulmányi rendszerben az adott kurzus „Megjegyzés” rovata tartalmazza.

VI.  A VIK dékánja dékáni szünetet rendel el a fenti szabályok szerinti oktatás megszervezése érdekében 2020. szeptember 7. és 8. napjára (hétfő és kedd).

VII.  Felhívjuk valamennyi hallgatónk (különösen az elsőévesek) figyelmét, hogy a távolléti oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges az Office 365-ös x.y@edu.bme.hu formátumú fiók használata. Mielőbb hozza létre/aktiválja az O365 email-címet, mert a távolléti oktatás bázisát képező Microsoft Teams rendszerbe csak így tudjuk felvenni a megfelelő tantárgyakhoz. Töltse le és telepítse a Teams alkalmazást a mellékelt tájékoztató szerint!

Dr. Sujbert László
oktatási dékánhelyettes s.k.


A 2020/21. tanév őszi félév oktatásszervezési kérdései

(Dékáni utasítás, 2020.07.31.)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) számára az 1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél alapján a 2020/21. tanév őszi félév oktatásának szervezésére vonatkozóan a következő kiegészítő szabályokat adom ki.

I. Előzmények

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 22-én felváltotta a járványügyi készültség. Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB), szem előtt tartva az egyetemi oktatás egyik lényegi elemét jelentő személyes jelenlét mellett történő ismeretátadást, amely a minőségi oktatás egyik fontos pillére, a 2020/2021. tanév őszi félévben a szükséges járványügyi és kiegészítő intézkedések mellett, minden képzési formában, minden kurzus esetében – amíg jogszabály vagy hatóság másképp nem rendelkezik – a jelenléti formában történő oktatást javasolja. A javaslat rendelkezéseit tartalmazza az 1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél.

Fentiekkel összhangban az oktatás szervezésére vonatkozó egyetemi szabályzatok a következők:

 1. BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
 2. Az 1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél (körlevél)

II. Az utasítás hatálya

Jelen dékáni utasítás a VIK-en a 2020/21. tanév őszi félévére vonatkozik. Az utasítás az alábbi feltételekkel érvényes:

 1. A BME jelenléti oktatási üzemmódban működik.
 2. Magyarország területén nem lép életbe a járványügyi készültséggel összefüggésben olyan korlátozás, amely a jelen utasításban szereplő intézkedések valamelyikét megtiltaná.

Az utasítás vonatkozik a megjelölt időszakban minden alap- és mesterképzésben, magyar és idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatóra, valamint az oktatásban (ide értve az ismeretátadás órarendileg ütemezett formáit és a teljesítményértékeléseket is) közreműködő oktatókra, doktoranduszokra és nem oktató alkalmazottakra.

III. Hallgatók és oktatók jelenlétére vonatkozó szabályok

 1. A VIK hallgatói minden felvett magyar és német nyelvű kurzuson személyes jelenléttel vesznek részt. Kockázati csoportba tartozó, vagy ilyen személlyel egy háztartásban élő hallgató távolléti oktatásra vonatkozó kérelmet adhat be, ennek formája kezdvezményes tanulmányi rendre irányuló Neptun-kérvény. A kérvényt a félévre vonatkozóan az első oktatási hét végéig kell beadni. A kérelemhez mellékelni kell a kérést megalapozó orvosi vagy egyéb igazolásokat (pl. érvényes lakcímkártya, kollégiumi elhelyezés stb.). A kérelmet a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) bírálja el. Laborkurzus távolléti oktatás keretében nem végezhető, a KTB csak kivételes, szakmailag indokolt esetben ad erre engedélyt.
 2. A Magyarországon tartózkodó és az oktatásba személyesen bekapcsolódni tudó hallgatók  az angol nyelvű kurzusokon személyes jelenléttel vesznek részt. A külföldön tartózkodó és ezért az oktatásba személyesen bekapcsolódni nem tudó hallgatók számára távolléti oktatást kell biztosítani. Kockázati csoportba tartozó, vagy ilyen személlyel egy háztartásban élő (Magyarországon tartózkodó) hallgató távolléti oktatásra vonatkozó kérelmet adhat be a III/1. pont szerint.
 3. A VIK tantárgyainak oktatói minden kurzust személyes jelenléttel tartanak meg. Amennyiben az oktató kockázati csoportba tartozik, vagy ilyen személlyel egy háztartásban él, és élni kíván a körlevélben meghatározott távolléti lehetőséggel, a kurzust tartó tanszék vezetője másik oktatót jelöl ki az adott kurzus személyes megtartására.
 4. A VIK tantárgyainak oktatói minden angol nyelvű kurzust személyes jelenléttel vagy távolléti formában tartanak meg. Amennyiben a III/2. pont szerint egy angol nyelvű kurzuson kétféle oktatást is biztosítani kell, a KTB engedélyével kizárólag távolléti oktatás is tartható (lásd IV/2. pont).

IV. A tantárgyak meghirdetésére és a kurzusok megtartására vonatkozó szabályok

 1. Minden magyar és német nyelvű kurzust személyes jelenléttel, a meghirdetett órarendi időpontban kell megtartani.
 2. Minden angol nyelvű kurzust személyes jelenléttel vagy távolléti formában, a meghirdetett órarendi időpontban kell megtartani. Amennyiben a III/2. pont alapján egy angol nyelvű kurzuson kétféle oktatást is biztosítani kell, a KTB engedélyével kizárólag távolléti oktatás is tartható. A kizárólagos távolléti oktatásra vonatkozó kérést a negyedik oktatási hét végéig kell az oktatási dékánhelyettesnek benyújtani.
 3. A hallgatók önálló munkájához tartozó konzultációk a témavezető (konzulens) döntése alapján távolléti formában is történhetnek, de a tantárgy beszámolóit – a kedvezményes tanulmányi renddel rendelkező hallgatók kivételével – személyesen kell teljesíteni.
 4. Az alapképzések mintatantervének első félévében szereplő tantárgyak előadásait legfeljebb 200 fős kurzusokban kell megtartani. Minden kurzus számára külön tantermet biztosítunk. A tanszékek 2020. augusztus 19-ig ennek megfelelően módosítják a kurzuskínálatot, szükség esetén további kurzusokat írnak ki.
 5. Az alapképzések mintatantervének második vagy magasabb sorszámú félévében szereplő tantárgyak, továbbá a mesterképzések tantárgyainak előadásait úgy kell megtartani, hogy egy tanteremben legfeljebb 200 fő foglalhat helyet. A kurzus további hallgatói az előadások anyagát elektronikus vagy írásos segédanyagok segítségével sajátítják el. A hallgatók a VIK tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszere (Moodle) segítségével regisztrálnak a jelenléti előadásra.
 6. A szabadon választható tantárgykínálatot a helyzetnek megfelelően aktualizálni kell. A szabadon választható tantárgyak legfeljebb 200 fős létszámkorláttal hirdethetők meg. A tanszékek 2020. augusztus 10-ig megküldik az oktatási dékánhelyettesnek azon szabadon választható tantárgyaik listáját, amelyek 2020/21. őszre vonatkozó meghirdetését visszavonják. A szabadon választható tantárgyak akkreditációjának vizsgálatakor a későbbiekben ezt a félévet figyelmen kívül hagyjuk. Korábban nem meghirdetett szabadon választható tantárgy nem hirdethető meg.

V. Szakdolgozat-készítés és diplomatervezés, záróvizsgák lebonyolítása

A szakdolgozatokat és diplomaterveket a szokásos ütemezés szerint kell elkészíteni.  A feladatkiírásokat úgy kell elkészíteni, illetve a munkát úgy kell szervezni, hogy a dolgozat távolléti oktatásra való áttérés esetén is beadható és megvédhető legyen. A záróvizsgák lebonyolítása a szokásos rend szerint történik.

VI. Járványügyi intézkedések

 1. A jelenléti oktatás során a zárt terekben (különösen az előadókban, gyakorlati tantermekben és a laboratóriumokban), ahol a legalább 1,5 m-es távolságtartás nem lehetséges, az orrot és szájat eltakaró maszk viselése kötelező. Maszkról, annak tisztántartásáról vagy cseréjéről minden hallgatónak és oktatónak magának kell gondoskodnia.
 2. A járványügyi előírások be nem tartása esetén az oktatók a hallgatót a jelenléti foglalkozásról kizárják, a jelenléthez kötött teljesítményértékelésen nem vehetnek részt.

VII. Áttérés távolléti oktatásra

 1. Amennyiben a járványügyi helyzet megköveteli és/vagy jogszabály vagy hatóság előírja, minden kurzust távolléti formában kell megtartani. Minden kurzust úgy kell előkészíteni, hogy az oktatás ebben az esetben is késedelem nélkül, távolléti oktatási módszerekkel folytatható legyen.
 2. A távoktatás lebonyolítására, különösen az ismeretátadás és a teljesítményértékelések megvalósítására vonatkozóan a VIK követi az egyetemi szabályozást, szükség esetén kiegészítő szabályokat fogalmaz meg.

Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napján lép hatályba.


Augusztusi záróvizsgák szervezése

(Kiegészítés a 7/2020. sz. Dékáni utasításhoz, 2020.07.01.)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) 7/2020. sz. Dékáni utasítása (DU) az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB) 2020. április 21. határozatával összhangban meghatározta a 2019/20. tanév 2. félévében szervezendő záróvizsgák szabályait. A DU 4.b) pontja lehetővé teszi záróvizsgák szervezését a 2020. augusztus 24-28. közötti időszakra is. Jelen kiegészítés a DU 5.d) pontja szerint ennek részletes szabályait teszi közzé.

I. Előzmények

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetet felváltotta a járványügyi készültség, ennek megfelelő rendelkezéseket adott ki a BME koordinációs bizottsága 2020. június 22-én. Eszerint:

 1. A 2020. május 18-i intézkedések érvényben maradnak, ezért a záróvizsgákat elsődlegesen távolléti oktatás szerint kell lebonyolítani, de indokolt esetben jelenléti záróvizsga is szervezhető.
 2. Hallgatók a BME területére korlátozás nélkül beléphetnek.

II. Jelentkezés záróvizsgára

 1. A hallgatók továbbra is a Tanulmányi Rendszerben (TR) és a védést szervező tanszéken jelentkeznek záróvizsgára.
 2. Az alap- és mesterképzés diplomamunka megvédésével egybekötött szóbeli vizsgája (továbbiakban: szóbeli vizsga) általában távolléti formában zajlik. A szóbeli vizsgán a résztvevők folyamatos hang- és képkapcsolatot tartanak fenn a DU előírásai szerint, ezért a szóbeli vizsgán távolléti formában résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell megfelelő színvonalú, hang- és képtovábbításra alkalmas eszközzel, valamint hálózati kapcsolattal.
 3. Az alapképzés elkülönített záróvizsgájára új alkalmat nem szervezünk. Az alapképzés szóbeli vizsgáján csak az a hallgató vehet részt, aki a záróvizsgát az elkülönített vizsga megírásával megkezdte. A szóbeli vizsgának nem feltétele az elkülönített vizsga legalább elégséges eredménye.
 4. A mesterképzés felvételi folyamata július végén lezárul, ezért az augusztusi rendkívüli záróvizsga-időszakban diplomát szerző hallgatók a VIK 2020 szeptemberében induló mesterképzéseire nem nyerhetnek felvételt.
 5. A hallgatók a jelenléti záróvizsgára vonatkozó igényüket a védést szervező tanszéken, témavezetőjüknek és a záróvizsga felelősnek jelzik a szakdolgozat, illetve diplomaterv beadásával egyidejűleg.

III. Határidők

 1. A hallgató 2020. július 17-éig jelzi védésre vonatkozó szándékát témavezetőjének és a tanszéki záróvizsga felelősnek.
 2. A tanszéki záróvizsga felelősök 2020. július 24-ig megküldik az oktatási dékánhelyettesnek a záróvizsgára jelentkező hallgatók listáját, megjelölve, hogy kinek kell még a diplomamunkát is beadnia.
 3. A hallgató diplomamunkáját legkésőbb 2020. augusztus 14-ig feltölti a Diplomaterv portálra. Ajánlott a diplomamunkát 2020. augusztus 7-ig feltölteni, hogy a bírálat időben elkészüljön, és a TVSZ 144.§. (5) szerint a hallgató a bírálatot legalább 5 nappal a szóbeli vizsga előtt megkaphassa.

IV. Záróvizsgák lebonyolítása

 1. A záróvizsga-bizottságokat a tanszékek a TVSZ és az DU előírásai alapján a bizottság teljes vagy részleges tanszéki jelenlétével, illetve a teljes bizottság távoli részvételével szervezik.
 2. Az egészségügyi előírások betartásáért tanszéki területen a védést szervező tanszék felelős.
 3. A tanszékek a szóbeli vizsga adminisztrációját illetően követik az Egyetemi Tanulmányi Bizottság aktuális előírásait.
Dr. Sujbert László
oktatási dékánhelyettes s.k.a 2019/20. tanév TAVASZI félév záróvizsga-időszakának rendkívüli szabályairól a VIK-en

(Dékáni utasítás, 2020.05.15.)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK) számára az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB) 2020. április 21. határozatával összhangban a 2019/20. tanév 2. félévében szervezendő záróvizsgákra vonatkozóan a következő kiegészítő szabályokat adom ki.

I.    Előzmények

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben a BME 2020. március 23-ától távolléti oktatást folytat. A félév utolsó napja hivatalosan 2020. augusztus 31-e, a tanév időbeosztása azonban nem módosul. A jelen dékáni utasítás kiadásának időpontjában ismert információk alapján a záróvizsgákat elsődlegesen távolléti oktatás szerint kell lebonyolítani, de indokolt esetben jelenléti záróvizsga is szervezhető.

A záróvizsgák szervezésére vonatkozó egyetemi szabályzatok és állásfoglalások a következők:

 1. BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ)
 2. A BME Koordinációs Bizottság 2020. március 16-i rendelkezései (KBR)
 3. Az ETB 2020. április 21-i határozata (ETBH)

II.    Az utasítás hatálya

Jelen dékáni utasítás a VIK-en a 2019/20. tanév 2. félévében, a tanév időbeosztásában rögzített, illetve rendkívüli záróvizsga-időszakára vonatkozik. Az utasítás az alábbi feltételekkel érvényes:

 1. A BME a záróvizsga-időszakban is távolléti oktatási üzemmódban működik.
 2. Magyarország területén nem lép életbe a veszélyhelyzettel összefüggésben olyan korlátozás, amely a jelen utasításban szereplő intézkedések valamelyikét megtiltaná.

Az utasítás vonatkozik a megjelölt záróvizsga-időszakban záróvizsgát tenni szándékozó minden alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatóra, valamint a vizsgáztatásban közreműködő oktatókra, doktoranduszokra és nem oktató alkalmazottakra.

III.    Szakdolgozatok és diplomatervek beadása

A szakdolgozatokat és diplomaterveket továbbra is a korábban megjelölt határidőig (2020. május 22., késedelmesen május 31.) kell beadni a VIK Diplomaterv Portálon elektronikus formában. A dolgozatok nyomtatott és bekötött példányát nem kell beadni. A szakdolgozat- és diplomaterv-kiírások nyomtatott és tanszékvezető által aláírandó példányát nem kell elkészíteni. A dolgozatokba csak a feladatkiírás elektronikus változatát kell beilleszteni.

Különösen indokolt esetben a dolgozat a fenti időpontokon túl is beadható. Különösen indokolt eset pl. betegség, veszélyhelyzettel összefüggő technikai probléma, illetve a munka időben történő befejezését ellehetetlenítő és korábban az oktatási dékánhelyettesnek bejelentett tartalmi  nehézség.

IV.    Záróvizsga-időszakok

Ebben a félévben két időintervallumban szervezhető záróvizsga:

 1. 2020. június 15. – július 3. Ez az időszak megegyezik a félév elején meghirdetett időszakkal.
 2. 2020. augusztus 24. – 28. A fenti, hallgatókra vonatkozó különösen indokolt esetekben szervezhető ebben az időszakban záróvizsga.

V.    Jelentkezés záróvizsgára

 1. A hallgatók továbbra is a Tanulmányi Rendszerben (TR) és a védést szervező tanszéken jelentkeznek záróvizsgára.
 2. Az alap- és mesterképzés diplomamunka megvédésével egybekötött szóbeli vizsgája (továbbiakban: szóbeli vizsga) általában távolléti formában zajlik. A szóbeli vizsgán a résztvevők folyamatos hang- és képkapcsolatot tartanak fenn az ETBH előírásai szerint, ezért a szóbeli vizsgán távolléti formában résztvevő hallgatónak rendelkeznie kell megfelelő színvonalú, hang- és képtovábbításra alkalmas eszközzel, valamint hálózati kapcsolattal.
 3. Amennyiben a hallgató a fenti 2. feltételt nem tudja teljesíteni, de a IV/1. időszakban záróvizsgát kíván tenni, a TR-ben beadott „Egyéb, 999-es” kérvényben kell kérvényeznie a jelenléti záróvizsgát 2020. június 3-ig. A kérvényben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy a feltételt nem tudja teljesíteni, ezért kéri a jelenléti záróvizsgát; továbbá nyilatkoznia kell, hogy vállalja a jelenléti záróvizsgával kapcsolatos egészségügyi kockázatot.
 4. A IV/2. időszakra vonatkozó jelentkezés szabályait a veszélyhelyzet alakulásának függvényében a VIK később teszi közzé.

VI.    Záróvizsgák lebonyolítása

 1. Az alapképzésben a záróvizsga elkülönített része elektronikus formában bonyolítandó írásbeli vizsga, amelynek részletes szabályait a VIK más formában teszi közzé.
 2. A záróvizsga-bizottságokat a tanszékek a TVSZ és az ETBH előírásai alapján a bizottság teljes vagy részleges tanszéki jelenlétével, illetve a teljes bizottság távoli részvételével szervezik.
 3. A tanszékek megszervezik az V/3. pont szerint leadott és a Kari Tanulmányi Bizottság által elfogadott kérvénnyel rendelkező hallgatók számára a jelenléti szóbeli vizsgát.
 4. Az egészségügyi előírások betartásáért a kari épületekbe való belépés során a VIK, a tanszéki területen a védést szervező tanszék felelős.
 5. A tanszékek a szóbeli vizsga adminisztrációját illetően követik az Egyetemi Tanulmányi Bizottság aktuális előírásait.

Jelen dékáni utasítás a kihirdetés napján lép hatályba.Vizsgák szervezésére vonatkozó szabályok a VIK-en a 2019/20. tanév 2. félévében

(VIK KTB határozat, 2020.05.07.)

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága (VIK KTB) az Egyetemi Tanulmányi Bizottság (ETB) 2020. április 21. határozatával összhangban a távolléti oktatásban szervezendő vizsgákra és szigorlatokra vonatkozóan a következő kiegészítő szabályokat adja ki.

A vizsgák és szigorlatok szervezésére vonatkozó szabályzatok és állásfoglalások

   1. BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ - ld. KTH honlap)
   2. A BME Koordinációs Bizottság 2020. március 16-i rendelkezései (KBR - ld. BME honlap)
   3. Az ETB 2020. április 21-i határozata (ETBH - ld. itt)

A vizsgák és szigorlatok meghirdetésére vonatkozó részletes szabályok

KBR. 13. pont:
A vizsgákat, szigorlatokat a 2019/2020-as tanév rendjéről szóló rektori utasítás szerinti vizsgaidőszakra kell meghirdetni a következők szerint:

a)    vizsgát, szigorlatot információs technológiák felhasználásával kell lebonyolítani;
b)    a kötelezően meghirdetendő vizsgák, szigorlatok száma a vizsgaidőszakban legalább hetente kettő;
c)    kombinált vizsga esetén a szóbeli részvizsga – ide értve a szigorlat szóbeli részét – elhagyható;
d)    külön engedély nélkül, a hallgató kérésére a vizsgaidőszak utáni két hétben további – halasztott – vizsga, szigorlat is meghirdetendő.


VIK KTB kiegészítés (módosítás) az ETBH IV. pont felhatalmazása alapján

   1. Kötelező vagy kötelezően választható (a képzés programjában nevesített) tantárgyakból, amennyiben a féléves kurzusok összlétszáma eléri vagy meghaladja a 30 főt, átlagosan legalább heti 1,5 vizsga meghirdetése kötelező.
   2. Szabadon választható tantárgyakból legalább heti 1 vizsga meghirdetése kötelező.
   3. A szumma létszámkorlát az 1. és 2. szerinti meghirdetés szerint a tantárgyat felvett hallgatók számának kétszerese.
   4. Bármely tantárgyból, ha a tantárgyat ebben a félévben felvett hallgatók száma nem éri el a 30 főt, és a vizsgánkénti létszámkorlát megegyezik ezzel a létszámmal, legalább heti 1 vizsga meghirdetése kötelező.

Megvalósítási lehetőségek

   1. Átlagosan heti 1,5 vizsga esetén a heti két vizsgával készült vizsgarendből kettő törlendő, javasolt a vizsgaidőszak utolsó két hetére heti két vizsgát ütemezni.
   2. A KTB egyedi mérlegelés alapján engedélyt adhat a tantárgyi adatlapon szereplő vizsgakövetelményektől való eltérésre; különösen, de nem kizárólagosan: írásbeli vizsga szóbelivel helyettesítése, „beugró” alkalmazása, korábban közzétett ponthatárok megváltoztatása.
   3. A KTB egyedi mérlegelés alapján engedélyt adhat a fenti 1.-3. pontokban előírt vizsgaszámnál kevesebb vizsgaalkalom vagy létszámkorlát meghirdetésére.
   4. Az egyedi eltérésekre vonatkozó kéréseket 2020. május 6-ig kell elküldeni az oktatási dékánhelyettes részére. Javasolt a kérés mellé a tantárgyat felvett hallgatók támogató véleményét mellékelni.

A vizsgák és szigorlatok lebonyolítására vonatkozó szabályok

A VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszer (Moodle) erőforrásainak megnövelése lehetőséget ad a számonkérések, így a vizsgák és szigorlatok hagyományos ütemezésben történő végrehajtására, azaz az egy időpontra jelentkezők ténylegesen azonos időpontban történő tesztelésére. Mindezek alapján a feladatsorok összeállítására és az eredmények kiértékelésére vonatkozóan az alábbi szabályoknak kell megfelelni:

   1. A vizsga lebonyolításának módjáról a hallgatókat tájékoztatni kell a szorgalmi időszak végéig.
   2. Egy vizsgaalkalommal egy turnusban kell a tesztet íratni.
   3. Több kérdésből, példából álló írásbeli számonkérés legfeljebb két részre osztható: az első rész (kérdésenként rövid idő alatt megválaszolható feladatok, pl. feleletválasztós tesztkérdések) lezárása után annak tartalma a második rész (hosszabb megoldási időt igénylő pl. kifejtős kérdések, példák) alatt már nem javítható. A rövid időtartamú kérdéseket tartalmazó vizsgarészben a feladatok közötti visszalépés tiltható, a hosszabb megoldási időt igénylő feladatok esetében nem.
   4. A példák és a megoldások le- és feltöltésénél vegyék figyelembe a sávszélességből adódó időkorlátot.
   5. Az ETBH I. pont szerint a megtekintésre lehetőséget kell adni. A távolléti oktatás keretei között ez a hallgató részeredményeinek megismerhetőségét, továbbá a helyes megoldások érintettek körében történő közzétételét jelenti.
   6. A KTB folyamatosan monitorozza a vizsgaeredményeket és a TVSZ 119. §. (5) pontjával összhangban, ha kötelező vagy kötelezően választható (a képzés programjában nevesített) tantárgyból a vizsgázók legalább kétharmadának (de legalább 10 fő) – ide nem értve a javító- és ismétlő vizsgán résztvevőket – tudását elégtelenre értékelték, a KTB újabb vizsgaalkalom kiírását rendelheti el.


Végrehajtási utasítás a vizsgák szervezéséhez a VIK-en a 2019/20 tanév 2. félévében

(VIK KTB határozat, 2020.05.07.)

A felsőoktatás számonkérési rendszerének célja a hallgatók számára átadott, és általuk elsajátított tudás ellenőrzése és minősítése. A számonkérések a hallgató számára előre definiált tartalommal és módon kell történjenek, ebben az indokolatlan nehezítésnek, megkülönböztetett bánásmódnak, „kiszúrásnak” nincs helye, a számonkérés tartalma és mennyisége, valamint minősítési rendszere meg kell feleljen a Kar és az Egyetem által megfogalmazott elvárásoknak. Ugyanakkor a felsőoktatási intézmény feladata és kötelessége ezen számonkérések tisztaságának és feddhetetlenségének biztosítása és ellenőrzése is. Az az elvárás, hogy minden hallgató maximális tudással és becsületes eszközökkel teljesíti azokat, a TVSz által is megfogalmazott szabály, amelynek teljesülését – a hallgatókat nem zavaró mértékben – az intézménynek ellenőriznie is kell.

A 2020 tavaszán a Magyarországon kialakult koronavírus-járványhelyzet speciális feltételek mellett teszi szükségessé ezt a folyamatot. Ezért a BME előírásokkal összhangban a VIK kari vezetése olyan szabályokat kíván hozni, melyek bírják a Kari Tanulmányi Bizottság támogatását is.

I. A vizsgatípus megválasztása

   1. A vizsgaidőszakban a számonkérések formája írásbeli és/vagy szóbeli vizsga lehet.
   2. Mértékadó a lebonyolításra a tantárgyi adatlapon közzétett számonkérési mód, az ettől való eltéréshez a tantárgyfelelősnek meg kell szereznie a KTB támogatását. Ezek a lehetőségek különösen:
 • írásbeli helyett szóbeli vizsga tartása vagy megfordítva;
 • ha korábban kettősnek meghirdetett vizsga (beugró után írásbeli vagy szóbeli, írásbeli és szóbeli) bármelyik része elhagyásra kerül;
 • ha korábban nem kettősnek hirdetett vizsga most kettősként kerül meghirdetésre;
 • a meghirdetetthez képest otthon megoldandó feladattal vagy feladatsorral kiváltandó vizsga.

Fentiek megválasztásának joga a tantárgyfelelőst illeti meg, a választást a KTB csak konkrét megalapozott kifogás esetén tilthatja meg (ebben nem lehet indok a vélelmezett nehézség, a másik megszokott vizsgamódszer – fentiek a felsőoktatásban minden tekintetben elfogadott módszerek, esetleges visszásságok nem magát a módszert, hanem a számonkérések ellenőrzését és megfelelő irányítását kell kiváltsák. A vizsgamódszer megválasztásához az érintett hallgatók hozzájárulása nem szükséges, a változtatás indoklása számukra (tájékoztatás formájában) a Kar által erősen ajánlott.

II. A vizsga időpontja, időtartama

   1. Vizsga kizárólag a kar által közzétett ütemterv szerinti időpontban tartható.
   2. A magas vizsgaszám (tantárgyanként többségében 6 vizsga 4 hét alatt) miatt minden vizsga teljes időtartama a vizsgarendben megadott idősávban kell legyen, ez osztott, több részes vizsga esetén is betartandó. Szükség esetén a szóbeli vagy a szóbelivel kiegészülő kombinált vizsgáknál a tervezett idősáv a központi (kari) vizsgarendben kibővítendő. Az eredményhirdetés időpontja – amennyiben nem bonyolítható le a fenti idősávban – az adatvédelmi előírásoknak megfelelő módon közzéteendő, a virtuális „megtekintést” (a helyes válaszok megismerhetőségét, a hallgató válaszainak helyesre vagy helytelenre értékelését,) biztosítani kell. Ez csak olyan időpont/idősáv/módszer lehet, amely a hallgató adatainak védelmét nem sérti és más vizsgaelfoglaltságát nem hátráltatja/ nem teszi lehetetlenné (ETBH II.).

III. Személyazonosság ellenőrzése a vizsgán

   1. Arckép mutatása/videókapcsolat formájában történő személyazonosság ellenőrzés csak szóbeli számonkérésen kérhető (ETBH II/b) a TVSz 136.§ szerint. Az ellenőrzéshez a vizsgáztató kérheti arcképes igazolvány felmutatását a hallgatótól.
   2. Írásbeli számonkérésen a személyazonosság direkt eszközökkel nem ellenőrizhető, azt kell vélelmezni, hogy az információs rendszerbe az a hallgató jelentkezett be, aki erre jogosult és aki a teljesítményértékelésre kötelezett, ellenkező bizonyítására az oktató kötelezett (ETBH II/a).
    Jelen helyzetben a BME oktatói tudomásul veszik, hogy a rendelkezésre álló informatikai eszközök (Távoli asztal elérés, VNC, stb.) ismeretében az informatikai rendszerek segítségével végzett számonkérést ténylegesen teljesítő személy nem azonosítható, így az azonosítására erőltetett módon nem törekszenek. Elvárják a hallgatóktól, hogy ezzel a helyzettel semmilyen módon ne éljenek vissza, csalás (bizonyítható) megtörténte esetén ellene a legszigorúbb eszközökkel fognak fellépni.

IV. Szóbeli vizsga előírásai

   1. Szóbeli vizsgáról felvételt egyik fél sem készíthet (ETBH III.).
   2. Szóbeli vizsgán továbbra is ajánlott legalább két oktató (bemutatkozást követő) jelenléte, de a jelenlegi kényszerhelyzetben kapacitásokok miatt ettől a vizsgáztató tanszékvezetői engedéllyel eltérhet. A jelen félévben tett harmadik vizsga, vagy összességében a hatodik alkalommal letételre kerülő vizsga esetében legalább két vizsgáztató jelenléte szükséges. Szigorlat szóbeli vizsgáján két oktató jelenléte alól nem adható felmentés.

V. Írásbeli vizsga előírásai

   1. Írásbeli vizsga megtartásának ajánlott módja a kari Moodle keretrendszer használata.
   2. Írásbeli vizsgákon a veszélyhelyzet adottságainak megfelelően az oktatók tudomásul veszik, hogy a tananyagok és segédeszközök vizsgák alatt történő használatát ellenőrizni nem tudják. Viszont továbbra is tilos más személlyel történő bármilyen élő vagy elektronikus kommunikáció, annak minden formája (hang, írásos kommunikáció, dokumentumcsere stb.), továbbá tilos más személy élő vagy elektronikus formában történő meg nem engedett segítségének igénybevétele vagy ilyen segítség nyújtása.
   3. Az írásbeli vizsgákon a meg nem engedett egymás közötti kommunikáció kizárása érdekében törekedni kell
 • a hallgatók számára azonos feladatbankból összeállításra kerülő, de az egyes hallgatók számára véletlenszerű sorrendben kiadott feladatokra, feleletválasztós feladatok esetében a helyes/helytelen válaszok véletlenszerű keverésére az egyes hallgatók feladatai között (ezek Moodle szolgáltatások);
 • olyan megoldási időkorlát beállítására, amely a hallgatók számára a megfontolt megoldást lehetővé teszi, de kevés mellette a feleslegesen maradó idő;
 • írásbeli vizsga az időkorlátok véges volta miatt max. két részre osztható, az első rész (kérdésenként rövid idő alatt megválaszolható feladatok, pl. feleletválasztós tesztkérdések) lezárása után annak tartalma a második rész (hosszabb megoldási időt igénylő pl. kifejtős kérdések, példák) alatt már nem javítható. A rövid időtartamú kérdéseket tartalmazó vizsgarészben a feladatok közötti visszalépés tiltható (Moodle szolgáltatás), a hosszabb megoldási időt igénylő feladatok esetében nem;
 • amennyiben bármelyik vizsgarész kizáró jelleggel bír a vizsga sikeres kimenetele szempontjából (van külön minimumkövetelménye vagy sikertelensége kizárhatja a vizsga folytatását), az a TVSz 115.§ (3) pontja szerint kombinált vizsgának  tekintendő és a (4) pont szerinti követelmények közzétételét követeli meg;
 • a feladatok megoldásához képletek, szabadkézi rajzok, blokkvázlatok készítése is  szükséges lehet, azok elektronikus beadását (pl. telefonnal készített kép feltöltését) biztosítani kell. Ennek szükségességére a vizsga előtt közreadott tájékoztatóban fel kell hívni a vizsgázók figyelmét.

VI. Írásbeli és szóbeli részt is tartalmazó kombinált vizsga előírásai

Kombinált vizsga részei is csak a kari vizsgarend szerinti ütemezésben tartható. A vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges valamennyi része egyetlen vizsgaalkalomnak számít a vizsgaszám szempontjából. A vizsga szóbeli és írásbeli részeire az előző pontok megfelelő előírásai vonatkoznak.

VII. A vizsga értékelése

A vizsga értékelésének módját (a végleges vizsgapontszám számításának módját, az egyes érdemjegyek ponthatárait, félévközi eredmények esetleges beszámítását – ha szerepel ilyen a tantárgyi adatlapon) a vizsga előtt közzé kell tenni, mértékükre a TVSz vonatkozó előírásai az irányadók.

VIII. Javítás, pótlás

Bármely vizsga megszakadását, technikai ellehetetlenülését a hallgatónak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 24 órán belül emailben jeleznie kell az oktatónak megfelelő indoklással. Az ilyen eseteket leszámítva a harmadik vizsgaalkalomtól kezdődően a vizsgák ebben a félévben is különeljárásidíj- kötelesek, a Felsőoktatási törvényben előírt max. 6 vizsgakísérlet továbbra is hatályban van. A Koordinációs Bizottság által előírt, a vizsgaidőszakot követő két hetes időszakban csak olyan tantárgyból tehető halasztott vizsga, amely esetében a hallgató a normál vizsgaidőszakban akadályoztatva volt a vizsga letételében. Az ilyen esetekről – kérelmet követően – a KTB hoz döntést. A kérvényben a hallgató mutassa be, hogy a halasztott vizsgára a veszélyhelyzettel összefüggésben van szüksége (műszaki probléma, megbetegedés).

Általános megjegyzés

A 2020. nyarán lebonyolításra kerülő vizsgaidőszak speciális körülmények között, veszélyhelyzetben fog zajlani. A fenti előírások néhány tekintetben (pl. időkorlát, visszalépés) nehezíthetik a vizsgázók munkáját, hiányuk esetén viszont a vizsgák tisztaságának ellenőrzése lehetetlenülne el teljesen. A számonkérések teljesítésének feltételei a korábbi (kötelezően is előírt) módszerekhez képest lényegesen „puhábbak” a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek hiánya miatt. Kérjük ehhez hallgatóink és oktatóink megértését és egymás segítését ebben az egyébként is nehéz helyzetben.