Kreditátviteli vizsgálattal kapcsolatos javaslatok az űrmérnöki
Mesterszakra jelentkezők számára

 

Az űrmérnöki mesterszakra villamosmérnöki illetve a mechatronikai mérnöki (BSc) alapszakon végzők esetén a belépési követelmények automatikusan teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy esetükben nem végzünk a megjelölt négy ismeretkör (Természettudományos ismeretek, Gazdasági és humán ismeretek, Műszaki és mérnöki alapismeretek, Szakmai alapismeretek) egyikében sem kreditvizsgálatot.

Egyéb – elsősorban a műszaki, az informatika és a természettudomány képzési területek alapképzési szakjairól jelentkezők esetében a felvételi jelentkezés lezárulta után az egyetem bekéri a hallgató végzettségét igazoló okiratokat és a korábban elvégzett tantárgyainak az adatait. Ez alapján kreditvizsgálatot végzünk az alábbi táblázatban megjelölt négy ismeretkör mindegyikében annak eldöntésére, hogy a szakra történő belépéshez minimálisan szükséges 50 kreditponttal rendelkezik-e a jelentkező. Amennyiben igen, az esetlegesen fennálló kredithiány pótlására a hiányzó krediteket a kreditvizsgálati eljárásban előírt tantárgyaknak a képzés első két félévében történő elvégzésével kell a hallgatónak megszereznie.

 

Természettudományos ismeretek

matematika, fizika, anyagismeret;

20 kredit

Gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány;

10 kredit

Műszaki és mérnöki alapismeretek

digitális technika, elektrotechnika, elektronika, gépészet, helymeghatározás, informatika, jelfeldolgozás, mechatronika, programozás, szabályozástechnika, optika, távérzékelés, térinformatika,

30 kredit

Szakmai alapismeretek

híradástechnika, irányítástechnika, mechanikus és termikus tervezés, méréstechnika, laboratóriumi mérések, termodinamika;

20 kredit

 

A nem villamosmérnöki illetve a mechatronikai mérnöki alapszakon végzettek esetében is elképzelhető, hogy a kreditvizsgálatot követően nem szükséges pótlólagos tantárgyak elvégzését előírni. Ez az alapképzésben korábban hallgatott, esetleg választható tantárgyakkal is kiegészített tanulmányok függvénye.

Az egyes ismeretkörökben a táblázatban megadott kreditpontoknál több nem számolható el, vagyis például Gazdasági és humán ismeretekből 10 kredit a legtöbb, ami beszámítható.

A szakra készülők számára azt ajánljuk, hogy tekintsék át az általuk már elvégzett tantárgyakat, és amennyiben valamelyik ismeretkörben jelentős kredithiány áll fenn, akkor még az alapképzésük során választható tárgyak teljesítésével egészítsék ki ismereteiket. Ezzel elkerülhetők a felzárkózási nehézségek is az űrmérnöki szakon.