EKÖP pályázatok értékelésének szempontjai a VIK-en

2024

1. EKÖP-ÚNKP pályázók tudományos teljesítményének értékelése

Ez a fejezet formális eljárást ad az EKÖP doktori és fiatal kutatói kategóriában pályázók tudományos teljesítményének mérésére. Az értékelés további szempontjai (kutatási terv, szakmai tevékenység stb. értékelése) a pályázati kiírásban megtalálhatók.

1.1 Doktori I-II. kategória

A pályázati kiírás pontozási rendszerében a legfeljebb 100 pontot érő “Tudományos, művészeti teljesítmény” az alábbi formula szerint számítandó:

P = (1 - Rtud) * 100,

Ahol a 0 és 1 közötti Rtud szám azt mutatja meg, hogy a doktorandusz a saját évfolyamában tudományos előrehaladás alapján hányadik helyen áll. Évfolyamának legjobbjai (alacsony Rtud értékkel) magas pontszámot kapnak.

Az Rtud szám a felvételi rangból és a tudományos rangból tevődik össze, az alábbiak szerint

Rfelv: felvételi rang. A felvétel évében a csökkenő sorba rendezett felvételi pontszámok listájában elfoglalt hely, osztva a felvételizők számával. A legmagasabb pontszámmal felvett doktoranduszra Rfelv=0, a legalacsonyabb pontszám esetén Rfelv=1.

Rpub: publikációs rang. Az azonos aktív félévszámmal rendelkező doktoranduszok körében a publikációs előrehaladás csökkenő sorba rendezett listájában elfoglalt hely, osztva az azonos aktív félévszámmal rendelkező doktoranduszok számával. Az évfolyamának legjobbja Rpub=0, a legrosszabbja Rpub=1 rangot kap. A publikációs előrehaladást a 3. fejezetben leírtaknak megfelelően mérjük.

Rtud: egyesített tudományos rang. Az előző két komponensből adódik össze.

Ha a doktorandusz d lezárt félévvel rendelkezik,

d >= 4 esetben: Rtud = Rpub,

d < 4 esetben: Rtud = Rfelv * (1- d/3) + Rpub * d/3.

Ha a doktoranduszt az adott félévben vették fel (d=0), akkor csak a felvételi pontszám játszik szerepet a rangban, ha már 3 félévet töltött kutatással (d=3), akkor csak a publikációs teljesítmény játszik szerepet.

1.2 Doktorvárományosi kategória

A pontozás az 1.1 fejezetben leírtak szerint történik, a pályázóval azonos félévben abszolvált doktoranduszok körében elfoglalt publikációs rang alapján.

1.3 Fiatal kutató kategória

A “Fiatal kutató” kategóriában a pontozás a habilitáció publikációs kritériumainak teljesítettsége alapján történik. Ha a kritériumok teljesítettsége h, a “Tudományos, művészeti teljesítmény” az alábbi formula szerint számítandó:

P = h * 100.

A habilitáció publikációs kritériumainak teljesítettségét a 4. fejezetben leírt eljárás adja meg. Ha valaki teljesítette a habilitáció minden publikációs kritériumát (h = 1), megkapja a maximális 100 pontot.

2. EKÖP-KDP pályázatok értékelése

A rangsorolásban szerepet játszó tényezők:

 • F: Doktori felvételi pontszám – 100 p
 • P: A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges publikációs kritériumok időarányos teljesítettsége és az innovációs teljesítmény – 100p
 • K: A kutatási terv – 100 p
 • I: Innovációs faktor, piacképesség, megvalósíthatóság – 100 p
 • T: Témavezető alkalmassága – 50 p
 • V: A vállalati szakértő alkalmassága – 30 p
 • M: Munkáltató alkalmasága – 20p

A rangsorolás alapját képező pontszám a fenti komponensek aggregálásából adódik:

R = 2 * (F * (1 - d/3) + P* (d/3)) + K + I + T + V + M.

Melyben d jelöli, hogy a doktorandusz a pályázat benyújtásáig hány félévet töltött a doktori képzésen. Ha most vették fel (d=0), akkor csak a felvételi pontszám játszik szerepet a pontszámában, ha már 3 félévet töltött kutatással (d=3), akkor csak a publikációs teljesítménye játszik szerepet.

Az “F” komponens: a felvételi pontszám (0-100 pont)

Az “F” komponens a felvételi pontszám 70 feletti része, 0 és 100 közé skálázva:

F = (Felvételi pontszám - 70) * 100 / 30

A “P” komponens: publikációs és innovációs teljesítmény (0-100 pont)

A “P” a doktori publikációs kritériumok időarányos teljesítettségéből származik. A VIK doktori publikációs pontszámítását figyelembe véve:

P = publikációs pontszám * 100 / (d*4),

azaz első félév után (d=1) 4 ponttal, két félév után 8 ponttal, 3 félév után pedig 12 ponttal lehet elérni a maximális 100 pontot. Többlet pont szerezhető akkor, ha a doktorandusz már a pályázat beadásakor rendelkezik a pályázat által elvárt indikátorok valamelyikével:

 • Ha már van (elfogadott), de még nem megjelent) Q1 cikk: +50 pont
 • Ha már van (elfogadott, de még nem megjelent) Q2/Q3 cikk: +25 pont
 • Ha már van (előkészületben lévő, bejelentés alatt álló) szabadalom: +50 pont

Pontlevonás jár, ha a pályázó a mintatantervhez képest kreditelmaradásban van:

 • Minden mintatantervhez képest hiányzó kredit: -5 pont.

A “K” komponens: kutatási terv (0-100 pont)

 • A kutatási terv világosan és közérthetően megfogalmazza a doktori kutatás célját: 15p
 • Megemlíti a terület eddigi eredményeit, és rámutat a megpályázott kutatás indokoltságára: 15p
 • Részletezi a korábban elvégzett, kapcsolódó tevékenységét, kutatásait: 15p
 • Bemutatja a kutatás ipari relevanciáját, gyakorlati alkalmazhatóságát: 20p
 • Bemutatja a kutatáshoz szükséges infrastrukturális hátteret, és annak rendelkezésre állását: 15p
 • Tartalmaz éves lebontású ütemezést, mely reálisnak tűnik: 20p

Az “I” komponens: Innovációs faktor, piacképesség, megvalósíthatóság (0-100 pont)

A pályázathoz csatolt kutatási tervben bemutatott új termékek/eljárások/szolgáltatások

 • egyértelműen ki vannak fejtve: 20p,
 • újdonságtartalma ki van emelve: 20p,
 • piaci jelentősége be van mutatva: 20p,
 • vállalati relevanciája be van mutatva: 20p,
 • várható készültségi szintje (PoC/TRL) fel van mérve: 20p.

T: Témavezető alkalmassága (0-50p)

 • Ha teljesíti a habilitáció publikációs követelményeit: 10p
 • Ha van már végzett doktorandusza: 10p
 • Ha van szabadalma / használati mintaoltalma: 10p
 • Ha kutatási területe illeszkedik a doktori témához: 10p
 • Ha van tapasztalata vállalati együttműködésben végzett kutatással: 10p

A bíráló az így kialakult pontszámtól pozitív irányban eltérhet.

V: A vállalati szakértő alkalmassága (0-30p)

 • Ha van PhD fokozata: 20p
 • Ha nincs PhD fokozata, de van tudományos publikációja: 10p
 • Ha van szabadalma / használati mintaoltalma: 10p
 • Ha a vállalatnál a feladatköre illeszkedik a doktori témához: 10p

(max. 30 pont)

A bíráló az így kialakult pontszámtól pozitív irányban eltérhet.

M: Munkáltató alkalmassága (0-20p)

 • A doktori téma illeszkedik a vállalat profiljába: 10p
 • Az adott területen a vállalatnál érdemi K+F tevékenység zajlik: 10p

A bíráló az így kialakult pontszámtól pozitív irányban eltérhet.

3. Doktoranduszok publikációs előrehaladásának pontozása

A doktoranduszok publikációs előrehaladásának mérése a http://www.hit.bme.hu/~ghorvath/tudometer/phdscoring eszközzel történik, az alábbiak szerint:

 • Publikációk száma összesen >= 4 → 20%
 • Angol nyelvű lektorált folyóiratközlemények száma >= 2 → 20%
 • WoS vagy Scopus adatbázisban szereplő folyóiratközlemények száma >= 1 → 20%
 • Angol nyelvű, a jelölt legalább 50%-os részével publikált közlemények >= 2 → 20%
 • + hozzáadjuk a MIN(Publikációs pontszám, 12) / 12 * 20% -ot

4. Habilitációs előrehaladásának pontozása

A habilitációs előrehaladás értékelése a http://www.hit.bme.hu/~ghorvath/tudometer eszköz segítségével történik:

H = 25% * MIN(1.0, Qszám/8) + 25% * MIN (1.0, Iszám/40) + 25% * MIN (1.0, IF cikkek száma/4) + 25% * MIN (1.0, Hindex/4)

Ha mind a négy követelmény teljesül, az eredmény 100%.