Küldetésnyilatkozat

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar célja, hogy európai szinten beágyazott, elit képzést valósítson meg, a magyar és nemzetközi felsőoktatás élvonalához tartozó kutatást végezzen, szakterületén az innováció fontos hazai (és lehetőleg európai) felsőoktatási intézménye legyen.

Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar célja, hogy magas színvonalon, korszerű, hasznosítható ismereteket adjon át hallgatóinak a villamosmérnöki és informatikai területen, a többciklusú  felsőoktatási képzési szinteken (BSc/MSc/PhD). Ezért a Kar azonos prioritással kezeli az alapképzést az arra épülő MSc és doktori képzésekkel.  A Villamosmérnöki és Informatikai Kar kiemelt fontosságú feladatai közé tartozik a tudásanyag átadásán kívül a hallgatók készségeinek fejlesztése, és ennek érdekében nem csak tantervi keretek között támogatja az önálló szakmai munkát, hanem segíti az öntevékenyen létrejött hallgatói szakmai körök tevékenységét is. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar fontosnak tartja a hallgatók általános „hallgatói létének” javítását, a kollégiumi és azon kívüli hallgatói szervezetek segítését, a sport- és egyéb közösségi tevékenységek támogatását. 

Kutatás

Kutatás szempontjából a Villamosmérnöki és Informatikai Kar célja az, hogy a birtokolt  kompetenciái területén kiemelkedő kutató centrum legyen. Ennek érdekében szoros kapcsolatot tart fent bel- és külföldi elismert kutatási műhelyekkel. Ugyanakkor tanszékeitől és munkatársaitól elvárja, hogy a tudománymetria által mérhető paraméterekben (publikációk, összegzett impaktfaktor… stb.) a nemzetközi szinthez hasonló (vagy azt közelítő) mutatókkal rendelkezzen és ebben rendszeres fejlődést tanúsítsanak. Ennek ellenőrzése a tanszékvezető feladata, amely rendszeres teljesítményértékelésben nyilvánul meg.

Innováció

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar alapvető fontosságúnak tartja az innovációs és technológia transzfer folyamatok szervezését és működését, az Egyetem szerepét a tudomány és műszaki fejlesztés, valamint az alkalmazói ipari és szolgáltatási szektorok közötti híd megteremtésében. Ennek érdekében szorosan együttműködik a Magyar Tudományos Akadémiával, annak kutató intézeteivel, a társegyetemekkel és a nagy ipari vállalatokkal, valamint a kis- és középvállalkozói szektorral, azok államigazgatási irányító, és egyéb képviseleti szerveivel.

A  Villamosmérnöki és Informatikai Kar arra törekszik, hogy a kutatás-oktatás-alkalmazás egységének a szemléletét tanítsa és valósítsa meg, amely a valódi mérnöki munkának a célkitűzése.

Gazdálkodás és működés

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar olyan gazdálkodási rendszert működtet, amely céljainak megvalósítását növekvő, korszerűsödő szellemi és anyagi bázis megteremtésével segíti. Infrastruktúráját hatékonyan működteti, erőforrásaival takarékosan gazdálkodik. Humán erőforrás stratégiájában alapvető a tehetséges fiatal szakemberek megtartása. Professzorai, mint tudományos és szakmai műhelyek vezetői, a Kar céljainak megvalósítói, iskolateremtő személyiségük a Kar sikerességének záloga.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar a TQM elvek alkalmazásával kívánja elérni a munkaerőpiac által eddig kiválónak ítélt diplomája minőségének  megtartását,  az alap és alkalmazott kutatások, alkotó tevékenységek eredményes, magas színvonalú végzését.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar, mint a BME legnagyobb kara, felelősséget érez a BME teljes egészének sikeres működéséért, ezért súlyának és lehetőségeinek, valamint szakmai képességeinek megfelelően hangsúlyos részt vállal a BME fejlődési folyamatainak kialakításában, oktatási, kutatási, gazdasági, technológiatranszfer, infrastrukturális és szervezeti elemeinek fejlesztésében.