Oktatók hallgatói véleményezésének szabályzata a bme villamosmérnöki és informatikai karán

 

1. Általános megjegyzések

 

1.1.A hallgatók véleménye oktatóikról olyan információkat tár fel, melyek a szakterületi oktatási munka, és így általában a BME fejlődése szempontjából is fontosak, és amelyeket más módon megszerezni nem lehet. A vonatkozó törvényi és egyetemi rendelkezések szerint kötelező az oktatók hallgatói véleményezése. A Villamosmérnöki és Informatikai Kar vezetése támogatja az oktatók hallgatók által történő véleményezését.

 

1.2.A hallgatói vélemények nem lehetnek egy oktató megítélésének kizárólagos forrásai sem a pozitív megítélés, sem az elmarasztalás irányában. Ugyanakkor az oktatók egyéni fejlődését, a szakterületi humán-politika kialakítását segítheti a vélemények megismerése.

 

1.3.A hallgatói vélemények nem dönthetnek egy-egy szaktárgy tartalmi értékének megítélésében, mert ez a szakbizottságok feladata.

 

1.4.Az adatok gyűjtése során mindig szem előtt kell tartani az illető oktató személyiségi jogait, és az Adatvédelemről szóló törvénynek megfelelően kell eljárni az adatok gyűjtésekor, felhasználásakor, és esetleges nyilvánosságra hozásakor.

 

1.5.A véleményezés megtartása minden félévben kötelező. A véleményezés vonatkozik minden kari előadásra, gyakorlatra és laborfoglalkozásra, illetve minden oktatóra, feltéve, hogy ugyanaz az oktató legalább 4 hétig tanította az adott tárgyat.

 

1.6.A Dékán által 1997. szeptember 1-ig kinevezendő Kari OHV Bizottság (tagjai oktatók és hallgatók) megszervezi a véleményezés lebonyolítását, ajánlásokat tesz a kar vezetésének, és ellenőrzi a véleményezés szabályosságát.

 

2. A hallgatói vélemények összegyűjtésének rendje

 

2.1.Minden egyes véleményezésnél értelemszerűen ki kell tölteni az egységes véleménykérő lap(ok) valamelyikét (az 1996/97-es tanév második félévében egyetlen ilyen lap létezik). Bármely tanszék, oktató további kérdés(ek)re is választ kérhet, ez azonban az egységes véleményezési eljárásnak csupán külön kezelt kiegészítője lehet.

 

2.2.Amennyiben a tárgyat több oktató tanította, minden olyan oktató külön véleményezendő, aki legalább négy héten keresztül tartott foglalkozásokat. A hallgató-csoport kérésére más, a tárgyat tanító oktató is véleményezhető.

 

2.3.A kérdőívek előkészítése és sokszorosíttatása a kari OHV bizottság, szétküldése a Dékáni Hivatal feladata. A kérdőíveket legkésőbb a vizsgaidőszak kezdete előtt három héttel kell eljuttatni a tanszékekhez.

 

2.4.A véleménykérő lapok oktatók közötti szétosztásáért, azért, hogy minden oktató ismerje a véleményezés lebonyolításának módját és kötelező voltát, valamint azért, hogy a véleményezés tényleg megtörténjen, az illetékes tanszékvezető a felelős. A HÖK gondoskodik arról, hogy a véleményezés szabályait a hallgatók is megismerjék.

 

2.5.A hallgatói véleményezés a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének valamelyik foglalkozásán történik. A foglalkozást a hallgatókkal egyetértésben az adott héten órát tartó oktató választja ki. A véleményezésre 15 percet kell adni a foglalkozás idejéből, több oktató véleményezése esetén kérdőívenként 5-5 perccel többet. A kérdőíveket (a tárgyfelvételnek megfelelő számban) az oktató viszi be az órára egy A4-es borítékban, melyet a tanórán jelenlévő hallgatók közül általuk választott képviselő átvesz. A hallgatói képviselő ellenőrzi, van-e elegendő kérdőív, és annyi üres kérdőívet oszt ki, amennyi a véleményezők száma. Az oktató a táblára felírja a tárgy kódját (az órarend alapján), és ha több oktató (pl. gyakorlatvezetők, vagy váltott előadók) is van, akkor ezek sorszámozott ABC listáját, hogy a kérdőívet a sorszámokkal azonosítani lehessen.

A hallgatók a kérdőívek kitöltése után ezeket félbehajtás nélkül beteszik a borítékba, amire a hallgató képviselő ráírja a tárgy nevét és kódját, az oktató nevét, tanszékét, a véleményezés idejét (nap, óra), és a véleményező lapok számát, leragasztja, majd az oktatóval együtt aláírják a borítékot. A borítékokat az oktatók az óra után a tanszéki adminisztrációhoz továbbítják, akik összegyűjtik és elküldik a Dékáni Hivatalba. A maradék kérdőíveket az oktató külön visszaadja a tanszéki adminisztrációnak. A borítékok sértetlen, szabályos kezeléséért, valamint a Dékáni Hivatalba való eljuttatásáért a tanszékvezető a felelős. A borítékokat a kiértékelés kezdetéig a Dékáni Hivatal lezárva őrzi.

 

2.6.A véleményezés elmaradásáról, esetleges szabálytalan voltáról bármely érintett (hallgató vagy oktató) jegyzőkönyvet vehet fel. Ezt közvetlenül a Dékáni Hivatalba kell eljuttatni.

 

2.7.A Dékáni Hivatalhoz beérkezett, felbontatlan borítékok a kari OHV bizottsághoz kerülnek. A kiértékelés elvégzéséért, annak hitelességéért és az adatok bizalmas kezeléséért a kari OHV Bizottság a felelős. A bizalmas kezelés azt jelenti, hogy a teljes vizsgaidőszak vége előtt (február eleje, június vége) a véleményezendő lapokat - a feldolgozást végzők kivételével - senki nem láthatja, a leírt adatokat nem ismerheti, ezek nyilvánosságra nem hozhatók. A feldolgozást végzőkre titoktartási kötelezettség vonatkozik. A kiértékelés a szorgalmi időszak utolsó napján kezdődik (eddig kell tehát a dékáni hivatalban gyűjtött véleményeket a feldolgozóknak átadni), és határideje a vizsgaidőszak utolsó napja. A kiértékelés alkalmával a véleményező lapok adatai egy adatbázisba kerülnek, amelyből a továbbiakban ismertetendő statisztikák készülnek. Az oktatók által feltett kérdések statisztikái szintén elkészülnek, a kérdések számozásával azonosítva. Az egyéb, véleményező lapokon feltüntetett szöveges véleményt össze kell gyűjteni, belőlük egy összesített értékelést kell írni és mindezt archiválni kell.

 

3.Az eredmény nyilvánossága

 

3.1.A kiértékelt hallgatói véleményekbe először az érintett oktató tekinthet bele, aki megkapja a róla készült kérdőívek összes eredeti példányát, és az elkészült statisztikák egy kinyomtatott példányát. Az érintett 15 napon belül a kar dékánjának elküldött írásos véleményét - igénye esetén - csatolni kell az archivált adatokhoz.

 

3.2.Az oktatók a róluk készült hallgatói véleményeket csak a félévhez tartozó teljes vizsgaidőszak lezáródása után kaphatják meg.

 

3.3.A véleményezés személyiségi jogokat nem sértő, és értéksorrendet vagy megjegyzéseket nem tartalmazó statisztikáit a kari lap, az Impulzus közli. Ez úgy történik, hogy minden tárgyról/oktatóról elkészül kérdésenként a válaszok átlaga, feltéve, hogy legalább az érintett hallgatók 50%-a leadott véleményt (ha ez ellenőrizhető; ha nem, akkor az OHV bizottság dönt), és a leadott kérdőívek száma legalább 5. A diagram ezeket az átlagokat, és a kar hasonló átlagait azonosíthatóan tartalmazza. A kari átlagok a tárgyak átlagértékeinek súlyozatlan átlagai, esetleg az első két évre és a felsőbb évekre külön képezve. Az értéksorrend publikálásának elkerülésére a kari lap a diagramokat és a számszerű értékeket az oktatók ABC sorrendjében közli. Sommás értékmérő számok vagy sorrendek közzététele tilos.

 

3.4.A fenti anyagokból ill. igény szerinti további statisztikákból (tanszéki átlagok stb.) példányt kap az illetékes tanszékvezető, valamint a Dékán. Ismétlődően rossz értékelést kapott oktató esetében (a rossz értékelés definiálására a tapasztalatok alapján az OHV bizottság ad ajánlást december 1-ig) a rossz eredmény okát a tanszékvezető köteles kivizsgálni, és az eredményről a dékánt írásban értesíteni. Tanszékvezető oktató ismétlődően rossz eredményének okát a Dékán köteles kivizsgálni, és az eredményt írásban dokumentálni.

 

3.5.A kérdőlapokat, az összefoglalókat és összesítéseket a kari OHV bizottság elektronikus vagy egyéb formában archiválja, és bizalmasan kezeli. Az archivált példányokat a Dékáni Hivatal őrzi.

 

4.Egyéb rendelkezések

 

4.1.A hallgatói vélemények alapján a Hallgatói Képviselet a oktatóknak címeket, jutalmakat adományozhat. Jutalmazni lehet a legjobb előadót, gyakorlatvezetőt és laboratóriumi gyakorlatvezetőt, a legjobb jegyzetet és egyéb eredményeket. A kiosztott jutalmakat és címeket a kari lapban közölni kell.

 

4.2.Jelen szabályzat melléklete az előadásokra és gyakorlatokra vonatkozó egységes véleményező lap mintapéldánya.

 

4.3.A kari OHV bizottság egyéb, itt nem szabályozott véleményezéseket is kiírhat, a Dékán és a HÖK egyetértésével, vagy az adott oktató kérésére. Ilyen lehet például a WWW alapú véleménygyűjtés.

 

4.4.Az 1996/97-es tanév második félévében a véleményezés még nem teljes körű, és módosított ütemű. A tanszékek a kérdőíveket május 9. pénteken reggel 10-ig kapják meg, és a véleményezés a május 12-16 közötti héten történik meg. A beoktató oktatók közül a hallgatók a Matematikai Intézet oktatóit véleményezik. A véleményezés és a kiértékelés megszervezéséért a kari OHV-t Előkészítő Bizottság a felelős.

 

4.5.Az 1997/98-as tanév elején az OHV Bizottság értékeli a most szerzett tapasztalatokat, és javaslatot tesz a végleges véleményezési/kiértékelési rendre. Amennyiben ez nem tartalmaz az eddigiekhez képest jelentős változtatásokat, a kar dékánja jóváhagyja; ha jelentős módosításokat tartalmaz, ismét a Kari Tanács elé kerül. Az 1997-es tavaszi felmérés tapasztalatai alapján a kari OHV Bizottság kidolgozza egy számítógépes változat kereteit is. Ezután ki kell próbálni egy részterületen, hogy egy tisztán gépi rendszer hogy működik. Ezt követően a Kari Tanács dönti el, melyik változat kerüljön alkalmazásra.

 

4.6.Jelen szabályzatot - a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével - a Kari Tanács 1997. május 13-án elfogadta.

Dr. Pap László

s.k. dékán