Az MSc képzés programja az egészségügyi mérnöki szakon

Az orvosbiológiai (2002 óta egészségügyi) mérnökök képzését a Budapesti Műszaki Egyetem, a Semmelweis Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem 1994-ben indította el. 1994-2009 között 300 oklevelet adtunk ki -- ezen a szakon Magyarországon egyedül --, ezek közül 55-t orvosi alapdiplomával rendelkezők kaptak.

2009 szeptemberétől a képzés megváltozott, négy féléves mesterképzésként indul. Az első záróvizsga 2012. január 26-án volt, eddig összesen kétszáz mesterdiplomát adtunk ki. A végzettek közül senkinek nem volt elhelyezkedési problémája. A vonatkozó kormányrendelet szerint alapdiplomával (BSc, BA) vagy főiskolai diplomával vagy egyetemi diplomával rendelkezők államilag támogatott formában is végezhetik a mesterképzést. A korábbi tanulmányokat is beszámítva egy hallgató összesen 12 államilag támogatott félévet vehet igénybe (orvosi diplomát szerzők esetén ez 14 félév). A mesterdiploma megszerzése feljogosít a doktori képzésben való részvételre.

Felvétel az egészségügyi mérnöki mesterszakra: A mesterképzésre felvételt nyerni csak meglevő diploma birtokában lehet. A mesterképzésbe történő belépés előzményeként egyetlen szak sem vehető figyelembe teljes kreditérték beszámítással, mivel ezen a szakon jelenleg alapképzés nem folyik.

Elsősorban az alábbi szakokon diplomát szerzettek jelentkezését várjuk: villamosmérnöki, biomérnöki, gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, szerkezetépítőmérnöki, molekuláris bionika, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia (BSc) alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos és gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy

  • a műszaki, az informatikai, az orvos- és egészségtudomány és a természettudomány képzési terület alapképzési szakjain, valamint az általános orvos, fogorvos és gyógyszerész osztatlan szakon diplomát szerzett jelentkezők legalább 30 kredittel (ebből összesen legalább 12 kredit vagy matematikából és fizikából vagy anatómiából, élettanból és biokémiából),
  • más szakon diplomát szerzett jelentkezők legalább 40 kredittel

rendelkezzenek, amelyeket korábbi tanulmányaik során szereztek az alábbiak szerinti 60 kreditből:

  • természettudományos ismeretek (35 kredit): matematika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5 kredit), kémia, biológia;
  • mérnöki alapismeretek (10 kredit): rendszerek analízise, tervezési ismeretek;
  • számítástechnikai ismeretek (5 kredit);
  • gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;

A diploma kiadásának feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a fenti ismeretkörökben. A felvételkor a fenti lista szerint még hiányzó krediteket a tanulmányokkal párhuzamosan meg kell szerezni.

A képzés hallgatói számára megszervezzük, hogy mérnöki és műszaki alapképzettségűek biokémiát, orvos, fogorvos és gyógyszerész alapképzettségűek matematikát és számítástechnikai ismereteket vehessenek fel szabadon választható tantárgyként.

A képzésre jelentkezők felvételi eljárásban vesznek részt. Ennek részletei itt érhetők el:

https://eumernok.mit.bme.hu/felvetelizoknek/

A képzésre az elmúlt években felvetteknek elismert és a tanulmányaik során még megszerzendő kreditjeiről is a fenti linken található információ.

A mesterszak tantervi hálója két változatban készült el annak érdekében, hogy a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetők legyenek, de a tantárgyakat -- kevés kivétellel -- ne kelljen mindkét félévben meghirdetni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók is félévkihagyás nélkül megkezdhessék MSc tanulmányaikat.

A hallgatók a differenciált szakmai ismeretek egy részét önálló munkával, megfelelő oktatói konzultációval segítve sajátítják el. Ennek során a hallgatók személyre szabott feladatot kapnak. A hallgatók az önálló munka keretében elkezdett szakmai tevékenységet a diplomatervezés során folytathatják.

A képzés hallgatói számára a diploma megszerzésének feltétele egy legalább 4 hetes egybefüggő szakmai gyakorlat sikeres teljesítése is.

További információ kérhető az kscsilla@mit.bme.hu e-mail címen vagy a 463 2057 telefonon, Király-Stroh Csillától.

A szak mesterképzésének programja  ·  A szak mesterképzésének rövid kivonata

A kari mesterképzés teljes programja  ·  Képzési program archívum