A BME VIK MSc képzésében való részvétel előzetes követelményei

Jelen útmutatót elsősorban a más intézményből vagy a BME más karáról a BME VIK-re jelentkezők figyelmébe ajánljuk.

 

A BME VIK MSc képzésében való részvételhez a részletes követelmények  az “MSc képzés programja" c. dokumentumban találhatók. Az MSc szaknak megfelelő alapszakon végzők esetén a követelmények automatikusan teljesülnek.

Azok a jelentkezők, akik más alapszakon szerezték meg BSc oklevelüket, az alább részletezett követelmények teljesülését, illetve a teljesítés vállalását jelzik azzal, hogy a felvételi eljárásban részt vesznek.

Felvétel a villamosmérnöki mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak a villamosmérnöki (BSc) alapszak. Más alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 

természettudományi ismeretek

matematika, fizika, villamosipari anyagismeret;

           20 kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdasági és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány;

           10 kredit

elektrotechnikai, elektronikai és informatikai ismeretek

elektrotechnika, jelek és rendszerek, elektronika, digitális technika, informatika, programozás;

           30 kredit

villamosmérnöki szakmai alapismeretek

híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika, laboratórium.

           20 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése az előzményként elfogadott szak esetében automatikusan teljesül. Más szakokról történő jelentkezés esetében az elismerés elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az energetikai mérnöki, mérnökinformatikus, matematika-fizika alapszak.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

Felvétel a mérnökinformatikus mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak a mérnökinformatikus alapképzési (BSc) szak. Más alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 

természettudományi ismeretek

analízis, algebra, valószínűségszámítás, matematikai statisztika, fizika;

           20 kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtan, környezetvédelem, minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;

           15 kredit

számításelméleti és programozási ismeretek

számítás- és algoritmuselmélet, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia;

           15 kredit

számítógép ismeretek

elektronika, digitális technika, mérés- és szabályozástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok;

           15 kredit

információs rendszerek ismeretei

adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései.

           15 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése az előzményként elfogadott szak esetében automatikusan teljesül. Más szakokról történő jelentkezés esetében az elismerés elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: gazdaságinformatikus és programtervező informatikus alapképzési szakok.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Felvétel az egészségügyi mérnök mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként egyetlen szak sem vehető figyelembe teljes kreditérték beszámítással, mivel jelenleg Magyarországon egészségügyi mérnöki alapképzési (BSc) szak nincs. A mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 

természettudományos ismeretek

matematika (min. 12 kredit), fizika (min. 5 kredit), anatómia (min. 6 kredit), élettan (min. 6 kredit), biokémia (min. 5 kredit), kémia, biológia;

           35 kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, társadalomtudomány;

           10 kredit

számítástechnikai ismeretek

            5 kredit

mérnöki alapismeretek

rendszerek analízise, tervezési ismeretek.

           10 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: biomérnöki, villamosmérnöki, gépészmérnöki, mérnökinformatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia alapképzési szakok, valamint az orvos egységes, osztatlan mesterképzési szak.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a BME tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. A BME és a SE lehetővé teszi, hogy a mesterképzésre felvételt nyert hallgatók a fenti ismereteket nyújtó tantárgyakat a tanulmányaikkal párhuzamosan felvehessék. Így a hallgatók a felvételkor még hiányzó, a diploma kiadásához szükséges krediteket meg tudják szerezni.

A követelmények teljesülését a VIK Kari Kreditátviteli Bizottsága vizsgálja. A szakra jelentkezők  a felvin megadott e-mail címükre kapnak egy levelet, amely leírja a felvételi eljáráshoz szükséges teendőiket. Ennek az e-mailnek mellékleteként fogják megkapni a kitöltendő táblázatokat, amelyeket az alapdiplomához vezető képzésük adataival ki kell tölteni, majd a megadott e-mail címre be kell küldeni.

Felvétel a gazdaságinformatikus mesterszakra

A mesterképzésbe történő belépés előzményeként, kreditpótlás nélkül elfogadott szak a gazdaságinformatikus alapképzési (BSc) szak.  Más alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához, a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit (amelyből 30 kredit még pótolható a mesterképzés első két félévében) a korábbi tanulmányai szerint.

A felvétel feltétele, hogy a szakterületi előtanulmányok során megszerzett kreditpontok összege elérje a 70 kreditpontot, amiből minimum 40 kredittel rendelkezni kell a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésekor, illetve a hiányzó (30) kreditet meg kell szerezni a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.

 A 70 kreditpont az alábbi kompetenciaterületeken oszlik meg:

 

természettudományos ismeretek

analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány

        10  kredit

 

gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtani, vállalat-gazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek

         20 kredit

informatikai ismeretek

számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.

         40 kredit

 

A táblázat szerinti ismeretkörökben korábban megszerzett kreditek elismerése elsősorban a következő alapdiplomával rendelkezők esetében lehetséges: programtervező informatikus, mérnökinformatikus, villamosmérnök, műszaki menedzser, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságelemzés, pénzügy és számvitel alapképzési szakok. A képzésbe tervezzük azon alapképzési szakon végzettek felvételét is, akik a saját alapképzésükkel párhuzamosan (választható tárgyként) elegendő kredit-értékű ismereteket hallgattak.

Választható tárgyként az előtanulmányi kreditek megszerzését az informatikai ismeretkörben a BME VIK kiemelten támogatja. Részleteket ld. Ajánlott tárgyak az informatikai előtanulmányi kreditek megszerzésénél.

Ezen felül figyelembe vehető mindazon alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Felvétel az űrmérnök mesterszakra

A mesterszakon a tanulmányok a tavaszi és az őszi félévben is megkezdhetők, ezzel biztosítva, hogy a BSc képzést 7 (ill. páratlan számú) félév alatt teljesítő hallgatók félévkihagyás nélkül megkezdjék MSc tanulmányaikat.

Az űrmérnöki mesterképzésében való részvétel előzetes követelményei 

Felvétel az űrmérnöki mesterszakra: a mesterképzésbe történő belépés előzményeként elfogadott szak a villamosmérnöki illetve a mechatronikai mérnöki (BSc) alapszak. Ezen alapszakon végzők esetén a követelmények automatikusan teljesülnek.

Egyéb – elsősorban a műszaki, az informatika és a természettudomány képzési területek alapképzési szakjai (gépészmérnöki, közlekedés- és járműmérnöki, had- és biztonságtechnikai mérnöki, energetikai mérnöki és mérnökinformatikus, fizikus) – esetén is lehetőség van jelentkezni, ha a megállapított ismeretkörökben megfelelő kredittel rendelkezik a hallgató. Ezen jelentkezők az alább részletezett követelmények teljesülését, illetve a teljesítés vállalását jelzik azzal, hogy a felvételi eljárásban részt vesznek.

A nem villamosmérnöki illetve mechatronikai mérnöki alapszakon végzettek esetében a mesterfokú diplomához a mintatantervben szereplő kreditek megszerzésén felül szükséges, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek -- felsőoktatási törvényben meghatározott -- összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi, a vonatkozó 18/2016. (VIII.5) EMMI rendeletében rögzített ismeretkörökben:

 

Természettudományos ismeretek

matematika, fizika, anyagismeret;

20 kredit

Gazdasági és humán ismeretek

közgazdaságtani és menedzsment ismeretek, környezetvédelem, minőségbiztosítás, munkavédelem, szaknyelv, társadalomtudomány;

10 kredit

Műszaki és mérnöki alapismeretek

digitális technika, elektrotechnika, elektronika, gépészet, helymeghatározás, informatika, jelfeldolgozás, mechatronika, programozás, szabályozástechnika, optika, távérzékelés, térinformatika,

30 kredit

Szakmai alapismeretek

híradástechnika, irányítástechnika, mechanikus és termikus tervezés, méréstechnika, laboratóriumi mérések, termodinamika;

20 kredit

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felvételiző a fenti ismeretkörökből legalább 50 kreditnek megfelelő előismerettel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, az első két félév alatt kell megszerezni, melyet a szak kreditátviteli bizottságának előzetes vizsgálata és döntése alapján írunk elő.